odśnież8mW związku z trwającym sezonem zimowym 2022/2023 przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2019 r.,poz.2010) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. A więc obowiązek sprzątania nie dotyczy tylko tych właścicieli nieruchomości, do których granic bezpośrednio nie przylega chodnik. Zdarza się, że do nieruchomości przylega droga, ale nie ma ona chodnika, wówczas powyższy obowiązek nie ma w stosunku do właściciela zastosowania. Zgodnie z przepisem właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości. Zatem obowiązek ten polega po prostu na sprzątaniu chodnika. W zimie poprzez usuwanie śniegu i lodu, w innych porach roku poprzez usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, które gromadzą się na chodniku. Niedopuszczalnym jest usuwanie śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

Właściciel, który uchyla się od obowiązku utrzymywania czystości i porządku może zostać ukarany grzywną, którą wymierza się w trybie obowiązującym przy ściganiu wykroczeń. Właściciela obciąża odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik.

Przypomina się również o zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z dachów budynków.