Zużyte lub uszkodzone baterie, ze względu na zawarty w nich ołów (niszczy czerwone krwinki i enzymy), kadm (prowadzi do zmian nowotworowych), rtęć (wywołuje zaburzenia widzenia  i świadomości) i nikiel (wywołuje zmiany nowotworowe), stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego. Podczas składowania baterii na składowisku odpadów, wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi, ich powłoka z czasem koroduje powodując, przedostanie się zawartości do wód gruntowych, a następnie - poprzez łańcuch pokarmowy – może przedostać się do roślin, zwierząt i ludzi.

PAMIĘTAJ!

Zużyte baterie należy wrzucać do odpowiednich pojemników zlokalizowanych,  m.in. w szkołach, urzędach lub przekazać do mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych.

Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, prowadzący punkt handlowy o powierzchni przekraczającej 25 m2, jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego, czyli klienta  poprzez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie (zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach).

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zużyte baterie i akumulatory można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim, na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. (PUK), bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Broszura informacyjna Miasta Radzyń:

Baterie