Samodzielne stanowisko ds. Edukacji, Kultury i Sportu

tel. (083) 351-24-89; pok. 106

 

Obrona cywilna i p.poż

tel. (083) 351-24-80; pok. 74 (III piętro).


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej i ppoż. należy:

1. Prowadzenie spraw obrony cywilnej miasta
2. Prowadzenie prac planistycznych z zakresu obrony cywilnej
3. Organizowanie formacji obrony cywilnej w mieście oraz nadzór nad organizacją formacji obrony cywilnej w zakładach pracy
4. Szkolenie miejskich formacji obrony cywilnej
5. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej - świadczenia osobiste i rzeczowe na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz Policji i Straży Pożarnej
6. Koordynowanie działalności Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA)
7. Prowadzenie miejskiego magazynu obrony cywilnej oraz nadzór nad magazynami zakładowymi (prace konserwacyjne oraz prowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej w mieście)
8. Prowadzenie spraw ppoż. Urzędu Miasta oraz nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych Burmistrzowi (czynności kontrolno - doradcze)
9. Współpraca z KP PSP w sprawach ochrony ppoż. jak też profilaktyki pożarowej w szkołach z terenu miasta (organizacja pogadanek z dziećmi i propagowanie bezpieczeństwa pożarowego)

 

Sprawy wojskowe

tel. (083) 351-24-80; pok. 74 (III piętro).
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. wojskowych należy:

1. Prowadzenie spraw wojskowych
2. Prowadzenie i nadzór nad kancelarią tajną
3. Prowadzenie prac planistycznych z zakresu obronności
4. Przeprowadzanie poboru na terenie miasta
5. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych
6. Realizacja zadań związanych z Akcją Kurierską
7. Współpraca z WKU Biała Podlaska w sprawie ustaleń miejsca pobytu poborowych i przedpoborowych
8. Nadzór i organizacja szkoleń bhp pracowników
9. Opracowywanie dokumentacji powypadkowej
10. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz  koordynacja tych spraw w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.