Naczelnik Wydziału: Mazur Radosław  tel. (083) 351-24-85  pok. 101

Zastępca Naczelnika: tel. (083) 351-24-76 pok. 112        

Gospodarka nieruchomościami: tel. (083) 351-24-75  pok. 112

Ochrona środowiska: tel. (083) 351-24-88; pok. 104

Infrastruktura techniczna: tel. (083) 351-24-88; pok. 104

Sprawy komunalne: tel. (083) 351-24-88 pok. 104

Administracja mienia komunalnego: tel. (083) 351-24-88; pok. 104

Gospodarka odpadami: tel. (083) 351-24-67, pok. 103

 

Zakres prowadzonych spraw:

1.Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności :
1)utrzymania urządzeń komunalnych;
2)oczyszczania miasta;
3)utrzymania obszarów zieleni miejskiej i parków;
4)oświetlenia ulic;
5)utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
6)grobownictwa, w tym wojennego.
2.Koordynowanie prac prowadzonych  w pasie drogowym.
3.Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tego tytułu.
4.Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów.
5.Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz  wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
6.Nadzorowanie prawidłowości zastosowania i funkcjonowania oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją ruchu.
8.Nadzorowanie spraw dotyczących:
1) omiatania jezdni, chodników;
2) wywozu śmieci z koszy ulicznych;
3) odprowadzania wód opadowych z ulic;
4) zimowego utrzymania ulic;
5) utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych.
 9.Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem porzuconych pojazdów.
10.Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
11.Prowadzenie spraw zwianych z wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
12.Prowadzenie spraw związanych z oznaczaniem tablicami z ich nazwami placów, ulic i skwerów .
13.Prowadzenie gospodarki miejskimi zasobami mieszkaniowymi, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych.
14.Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czynszu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych - współpraca w tym zakresie z Zakładem Gospodarki Lokalowej.
15.Przygotowywanie propozycji określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
16.Przygotowywanie regulaminów i zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
17.Sprawowanie nadzoru nad monitoringiem miejskim.
18.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z przepisami szczególnymi.
19.Opracowywanie projektów : Miejskiego Programu Ochrony Środowiska,  Miejskiego Planu Gospodarki Odpadami i Miejskiego Planu Usuwania Azbestu oraz ich realizacja.
20.Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości oraz decyzji ustalających kary pieniężne za samowolne usunięcie drzew lub krzewów.
21.Przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
22.Prowadzenie spraw i monitorowanie gospodarki odpadami w mieście.
23.Realizacja spraw związanych z opłatą za korzystanie ze środowiska.
24.Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym :
1) uzyskiwanie opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej i regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
2) wydawanie postanowień o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3) wydawanie postanowień o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
4) wydawanie postanowień o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
5) prowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięć, dla których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko.
25.Prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego.
26.Prowadzenie ewidencji pomników przyrody.
27.Nadzorowanie utrzymania czystości nieruchomości na terenie miasta.
28.Organizacja i utrzymywanie targowisk miejskich, w szczególności:
 1) sprawowanie nadzoru nad poborem opłaty targowej;
 2) utrzymanie porządku i czystości w obrębie targowisk.
29.Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym organizowanie  interwencyjnego odłowu zwierząt.
30.Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów miejskich oraz nadzór nad oznakowaniem nieruchomości numerami porządkowymi.
31.Organizowanie prac społecznie użytecznych dla  osób skazanych prawomocnym  wyrokiem ograniczenia wolności,  w tym:
1)wyznaczanie skierowanym osobom zakresu pracy;
2)nadzór nad wykonywanie pracy;
3)sporządzanie wymaganej dokumentacji;
4)współpraca z sądami powszechnymi.. 
32.Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,  w tym :
1)regulowanie stanu prawnego gruntów dla potrzeb Miasta;
2)komunalizacja mienia Skarbu Państwa dla potrzeb Miasta;
3)składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminnych oraz o wpis w księdze wieczystej.
33.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, w tym :
1)ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
2)przeprowadzanie postępowania na wyłonienie wykonawcy wycen nieruchomości na potrzeby wydziału;
3)sporządzanie planów wykorzystania zasobu;
4)zbywanie i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
5) wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu;
6) wykonywanie czynności w zakresie postępowania sądowego w sprawach dotyczących :
a) własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
b) roszczeń ze stosunku dzierżawy lub użyczenia,
c) stwierdzenia nabycia spadku,
d) stwierdzenia  nabycia własności   nieruchomości przez zasiedzenie;
7) przeprowadzanie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót geodezyjnych na potrzeby Urzędu ;
34.Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości.
35.Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących wieczystego użytkowania nieruchomości, w tym:
1)oddawanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie i ustalanie warunków  wieczystego użytkowania;
2)aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
3)rozliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania w razie jego wygaśnięcia;
4)przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
5)przekazywanie do Wydziału Finansowego informacji o oddaniu w użytkowanie wieczyste oraz o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.
36.Prowadzenie całokształtu prac dotyczących trwałego zarządu, w tym :
1) przekazywanie w trwały zarząd;
1)wygaszanie trwałego zarządu;
2)określanie opłat rocznych i ich aktualizacja;
3)przekazywanie do Wydziału  Finansowego informacji o przekazaniu w trwały  zarząd.
37.Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu.
38.Prowadzenie całokształtu prac dotyczących wydzierżawiania i użytkowania 
mienia komunalnego, w tym :
1)przygotowywanie umów z osobami fizycznymi i prawnymi na wydzierżawianie mienia komunalnego;
2)naliczanie i egzekucja opłat czynszu z tytułu dzierżawy;
3)prowadzenie ewidencji  analitycznej  wpłat z tytułu dzierżawy terenu,użytkowania wieczystego.
3)przygotowywanie umów z jednostkami podległym na użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta.
39.Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych.
40.Prowadzenie całokształtu prac związanych z  operatem   numeracji  porządkowej nieruchomości, w tym nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej.
41.Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Miasta.
42.Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
43.Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.
44.Prowadzenie całokształtu spraw z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym prowadzenie miejskiej ewidencji zabytków.
45.Prowadzenie spraw dotyczących wyrażenia zgody na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie urządzeń technicznych na nieruchomościach miejskich.
46.Prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania służebności przesyłu na  nieruchomościach miejskich.
47.Nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą.
48.Opiniowanie zasadności zdjęcia próchnicznej warstwy gleby, w trybie ustawy ochronie gruntów rolnych i leśnych.
49. Sprawowanie nadzoru nad grupą pracowników fizycznych, a w szczególności:
1) wyznaczanie prac do wykonania;
2) sprawowanie kontroli nad  jakością i  tempem realizacji prac;
3) kontrolowanie czasu i dyscypliny pracy.
50.Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją samochodu służbowego, w tym:
1) wystawianie i rozliczanie kart drogowych,
2) prowadzenie gospodarki materiałami pędnymi i smarami,
3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z eksploatacją samochodu.