Naczelnik Wydziału - Skarbnik Miasta: Anna Woźniak tel. (083) 351-24-73; pok. 110
Księgowość budżetowa: tel. (083)351-24-74; pok. 111
Księgowość podatkowa: tel. (083) 351-24-71; pok. 108
Wymiar podatków: tel. (083) 351-24-70; pok. 107

Kasa: tel. (083) 351-24-72; pok. 109

 

Zakres prowadzonych spraw:

 

   1.    Opracowywanie:
   1)    materiałów planistycznych;
   2)    projektu budżetu miasta wraz z objaśnieniami;
  3)    projektu uchwały budżetowej.

2.    Opracowanie i przekazanie informacji jednostkom podległym do opracowania projektów planów finansowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3.    Przekazywanie informacji jednostkom podległym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji przyjętych do budżetu i wpłat do budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
4.    Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych wydziałów Urzędu oraz jednostek i zakładów budżetowych.
5.    Sporządzanie:

1)    planu finansowego Urzędu oraz dokonywanie zmian w tym planie;
2)    planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych oraz dokonywanie zmian tego planu.

6.    Przyjmowanie i analiza zmian dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych dokonanych na podstawie przekazanych przez Burmistrza uprawnień.
7.    Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
8.    Sporządzanie opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
9.    Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków oraz innymi instytucjami w zakresie planowania budżetu i sprawozdawczości.

10.    Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie miasta.
11.    Przygotowywanie i przekazywanie do Biura Rady Miasta dokumentów w celu uzyskania pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu i finansów, w związku z dokonaniem zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
12.    Monitorowanie długu publicznego budżetu miasta i równowagi budżetu.
13.    Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej według zasad określonych w przepisach szczególnych o:

1)    dochodach budżetowych;
2)    wydatkach budżetowych;
3)    nadwyżce bądź deficycie;
4)    stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
5)    stanie należności;
6)    wykonaniu planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
14.Sporządzanie sprawozdania jednostkowego Urzędu.
15.    Sporządzanie sprawozdania zbiorczego.
16.    Ewidencjonowanie elektroniczne przy użyciu programu komputerowego:

1)    sprawozdań jednostkowych miejskich jednostek organizacyjnych;
2)    sprawozdań z wykonania budżetu miasta.

17.    Czuwanie nad przestrzeganiem realizacji planów finansowych.
18.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta oraz jednostki budżetowej, jaką jest Urząd.
19.    Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.
20.    Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych przez inne podmioty.
21.    Obsługa finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd.
22.    Sporządzanie list płac pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenia i umowę o dzieło.
23.    Przygotowywanie list wypłat diet radnych Miasta.
24.    Prowadzenie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i potrącanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
25.    Przygotowywanie przelewów do ZUS z podziałem należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.
26.    Przedkładanie do ZUS rocznej informacji o wysokości przychodów rencistów i emerytów zatrudnionych w Urzędzie.
27.    Wydawanie na prośbę osób zainteresowanych zaświadczeń o wynagrodzeniach.
28.    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem VAT tj. centralizacją podatku od towarów i usług VAT oraz jednolitym plikiem kontrolnym dla Miasta Radzyń Podlaski, w tym:
1)    prowadzenie rejestrów VAT Miasta Radzyń Podlaski;
2)    przyjmowanie rejestrów oraz deklaracji cząstkowych od jednostek podległych;
3)    centralizacja otrzymanych danych przez wykonanie i przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji zbiorczej VAT 7;
4)    przetworzenie danych otrzymanych z wymienionych jednostek i w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego przesłanie do Ministerstwa Finansów.
29.    Centralizacja VAT obejmuje jednostki budżetowe i Zakład Gospodarki Lokalowej:
1) Urząd Miasta Radzyń Podlaski;
2) Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim;
3) Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim;
4) Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim;
5) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim;
6) Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim;
7) Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych z Zaburzeniami Psychicznymi w Radzyniu Podlaskim;
8) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim;
9) Zakład Gospodarki Lokalowej w Radzyniu Podlaskim;
10) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.
30.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
31.    Rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego.
32.    Bieżąca analiza realizacji budżetu.
32. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
33.    Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu) Urzędu jako jednostki budżetowej.
34.    Sporządzanie łącznego bilansu.
35.    Sporządzanie łącznego rachunku zysków i strat.
36.    Sporządzanie łącznego zestawienia zmian w funduszu.
37.    Sporządzanie, po dokonaniu stosownych wyłączeń i korekt, bilansu skonsolidowanego obejmującego:

1)    bilans z wykonania budżetu;
2)    łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego;
3)    bilanse instytucji kultury;
4)    bilanse jednostek zależnych - spółek miejskich.

38.    Prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej od osób fizycznych.
39.    Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
40.    Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych oraz ich weryfikacja.
41.    Sporządzanie sprawozdań dotyczących wpływów podatkowych, zastosowanych ulg, a także informacji o utraconych dochodach wynikających ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz z tytułu ulg ustawowych i uznaniowych.
42.    Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zakresie spraw Wydziału.
43.    Prowadzenie czynności weryfikacyjnych w zakresie rzetelności składanych deklaracji i informacji podatkowych.
44.    Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, o pomocy de minimis oraz innych.
45.    Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat.
46.    Prawidłowe rozliczanie dokonywanych przez podatników wpłat.
47.    Uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyką.
48.    Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
49.    Prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów podatków i opłat.
50.    Prowadzenie postępowania podatkowego i ewidencji dotyczących podań i odwołań w sprawach zastosowania ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty).
51.    Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
52.    Bieżąca analiza wpływów dochodów budżetowych w stosunku do ustalonego wymiaru i uchwalonego planu budżetu miasta na odpowiednich paragrafach.
53.    Przyjmowanie wniosków oraz faktur w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługującemu producentowi rolnemu oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
54.    Rozliczanie pobieranej opłaty targowej.
55.    Aktualizacja podatników oraz danych dotyczących przedmiotów opodatkowania.
56.    Podawanie do publicznej wiadomości uchwał Rady w sprawie podatków i opłat lokalnych i innych materiałów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
57.    Współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez urzędy skarbowe.
58.    Wydawanie postanowień o zastosowaniu ulgi w spłacie podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych.
59.    Rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.
60.    Obsługa podatników w sprawach podatków i opłat.
61.    Prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej obejmującej jednostki:
1)    Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich;
2)    Gimnazjum nr 2;
3)    Przedszkole Miejskie;
4)    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego;
5)    Szkoła Podstawowa nr 2;
6)    Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych z Zaburzeniami Psychicznymi;
7)    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
8)    Radzyński Ośrodek Kultury;
9)    Miejska Biblioteka Publiczna.
62. Wspólna obsługa finansowo-księgowa obejmuje w szczególności:
1)    opracowywanie na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych i jednostek kultury planów finansowych oraz ich zmian;
2)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami;
3)    prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych;
4)    prowadzenie w jednostkach budżetowych rejestrów VAT oraz deklaracji cząstkowych VAT 7;
5)    naliczanie płac oraz innych należności dla pracowników zatrudnionych w wymienionych jednostkach;
6)    ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w zakresie niezbędnych do sporządzania list płac;
7)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego;
8)    obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych;
9)    obsługa rachunków bankowych;
10)    wycena przeprowadzonej inwentaryzacji na podstawie spisu z natury;
11)    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych;
12)    prowadzenie sprawozdawczości w części objętej zakresem czynności księgowego;
13)    obsługa projektów i programów realizowanych przez wymienione jednostki, współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE.
63.    Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik Miasta przy pomocy Zastępców Skarbnika:
1)    Zastępcy Skarbnika do spraw obsługi księgowej Miasta Radzyń Podlaski;
2)    Zastępcy Skarbnika do spraw wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek wyszczególnionych w ust. 61.