burmistrz5mNa wrześniowej sesji Rady Miasta (28.09) burmistrz Radzynia Jerzy Rębek poinformował o wykonaniu inwestycji za I półrocze 2023 roku. W budżecie miasta na cały rok 2023 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie 19 121 338,42 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano realizację 17 zadań. W pierwszym półroczu br.  zrealizowano wydatki w kwocie 7 656 462,84 zł, co stanowi 40,04 % zakładanego planu. Do końca czerwca zrealizowanych zostało, kontynuowano realizację lub rozpoczęto 10 zadań.

Inwestycje, które zostały zrealizowane, były kontynuowane lub których realizację rozpoczęto w I półroczu 2023 roku:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim”. Opracowana dokumentacja dotyczy ulic: Partyzantów, Lisowskiego, Chmielowskiego, Żeromskiego i Armii Krajowej. Plan wydatków - 425 000,00 zł, wykonanie – 418 200,00 zł.

2. Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim na zlecenie Miasta przebudowało ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, za kwotę 70 000,00 zł.
Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 70 000,00 zł. Przebudowa spowodowana jest– wzmożonym ruchem dużych samochodów ciężarowych na rondzie.

3. Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej
Miasto Radzyń Podlaski zleciło wykonanie prac przy odwodnieniu ul. Lubelskiej firmie WODMAR Kiewel Sławomir z siedzibą w Radzyniu Podlaskim.
Plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 8 921,01 zł

4. Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim
Miasto Radzyń Podlaski kontynuuje rozpoczętą w 2021 r. realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z poniższym:
- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzyniu Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. W dniu 23.02.2023 r. został podpisany aneks do w/w umowy dotyczący waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. W wyniku zawartej ugody z Wykonawcą przed mediatorem sądowym i zatwierdzeniu jej przez Sąd Okręgowy w Lublinie, wynagrodzenie Wykonawcy zwiększyło się o kwotę 1 451 632,48 zł brutto. Ponadto, w dniu 30.06.2023 r. został zawarty aneks wydłużający termin wykonania inwestycji do dnia 16.08.2023 r.,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą DOROTEX Firma Budowlana Janusz Zając z siedzibą w Stasinowie, w zakresie – Przebudowy ulicy Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, na kwotę łączną 96 676,72 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 31 października 2022 r. Wykonawcy została zapłacona faktura częściowa w kwocie 66 676,72 zł. Termin umowny na wykonanie zadania nie został dotrzymany, a Wykonawcy naliczane są kary umowne. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest w drugim półroczu 2023 r.,
- w dniu 28 grudnia 2022 r. z Jarosławem Żentkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Galeria Czystości Jarosław Żentkowski” z siedzibą w Pile, w zakresie - Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, na kwotę łączną 2 160 567,40 zł. W związku z licznymi nieprawidłowościami Wykonawcy w toku realizacji umowy, Miasto pismem z dnia 28.04.2023 r. odstąpiło od w/w umowy. Protokół inwentaryzacyjny został spisany w dniu 27.06.2023 r. Ponowne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 29.06.2023 r.
Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 21 532 062,82 zł.
Firma ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu pełni nadzór inwestorski nad inwestycją.
Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinasowanym ze środków RPO WL.
Plan – 12 095 488,96 zł, wykonanie – 6 344 793,11 zł.

5. Cyfrowa Gmina
Miasto Radzyń Podlaski kontynuuje rozpoczętą w 2022 r. realizację Projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W trakcie realizacji Projektu Miasto zawarło 5 umów z firmami: TBD MAZOWSZE Sp. z o. o., z siedzibą w Siedlcach, KOMPAS Wójcik, Pastusiak sp.j. z siedzibą w Lublinie, Madax Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i z firmą „Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna, z siedzibą w Legionowie. Dofinansowanie z Projektu wynosi 462 840,00 zł.
Plan – 281 291,74 zł, wykonanie – 223 291,74 zł

6. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
Miasto Radzyń Podlaski w dniu 13 marca 2023 r. podpisało umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Pawłem Borzęckim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „RED ALERT Paweł Borzęcki” z siedzibą w Lublinie, za kwotę 551 040,00 zł. Termin wykonania upłynął w lipcu 2023 r. Instalacje fotowoltaiczne zostały umieszczone na dachach Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2.
Nadzór nad inwestycją pełni Wojciech Ciok, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektryczne usługi projektowania i wykonawstwa Wojciech Ciok, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, za kwotę 14 760,00 zł.
Plan – 613 100,00 zł, wykonanie – 420 660,00 zł

7. Rozbudowa monitoringu miejskiego
Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie TechNovum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie rozbudowę systemu kamer monitoringu miejskiego, na terenie Miasta za kwotę 92 000,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w drugiej połowie 2023 r.
Plan – 117 000,00 zł, wykonanie – 23 854,70 zł

8. Piec konwekcyjno – parowy
Miasto zakupiło piec konwekcyjno-parowy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim, za kwotę 24 500,00 zł.
Plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 24 500,00 zł

9. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim
Miasto kontynuuje rozpoczętą w 2022 r. przebudowę w ulicy Partyzantów. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim, za kwotę 4 984 523,64 zł. Termin realizacji inwestycji przypada na 2024 r.
Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację w/w inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 500 000,00 zł (Promesa inwestycyjna).
Plan – 3 970 523,64 zł, wykonanie – 34 730,24 zł. Obecnie miliony, obicujące

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski
Miasto zmodernizowało oświetlenie uliczne, poprzez wymianę energochłonnych źródeł światła na oświetlenie LED. Dostawcą opraw oświetleniowych była firma POLLIGHT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 87 512,04 zł.
Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 87 512,04 zł.

Inwestycje, których w 1. półroczu (do 30 czerwca) nie rozpoczęto, w tym te, których realizację rozpoczęto lub zrealizowano po 30 czerwca.

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim - dotyczy ulic Armii Krajowej i Żeromskiego.
W dniu 11 maja 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zamówienia za kwotę 5 480 657,47 zł. Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 11 maja 2025 r. Powyższa przebudowa Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 5 206 624,60 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 95% planowanych kosztów inwestycji.
Plan – 363 771,93 zł.

2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego
Miasto Radzyń Podlaski w dniu 3 kwietnia 2023 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 4 900 000,00 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowany powyżej 12 miesięcy.
Plan – 304 561,41 zł,

3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
Miasto planuje prowadzić inwestycję w drugiej połowie 2023 r.
Plan – 19 459,35 zł,

4. Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL
Miasto planuje wykupić samochód osobowy z leasingu w drugiej połowie 2023 roku.
Plan – 540,65 zł,

5. Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim
Miasto zleciło wykonanie instalacji alarmowej w Urzędzie Miasta firmie Pio-System Piotr Łozowski z siedzibą w miejscowości Dąbie za kwotę 84 291,90 zł. Odbiór ostateczny instalacji nastąpił w dniu 30.06.2023 r. - już zrealizowane.
Plan – 92 548,11 zł.

6. Piec konwekcyjno – parowy
Miasto zleciło firmie GASTROCHEF Łukasz Urban, z siedzibą w Warszawie, dostawę oraz montaż dwóch pieców konwekcyjno-parowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie zlecenia nastąpiło w lipcu 2023 r.
Plan – 26 000,00 zł.

7. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim
Miasto Radzyń Podlaski w dniu 23 lutego 2023 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 8 000 000,00 zł. Promesa dotyczy ulicy Wyszyńskiego i części ulicy Warszawskiej. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowany do 12 miesięcy.