rondo skarbowkaPrzetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Sitkowskiego, w tym budowę ronda, został unieważniony. Na ogłoszenie o przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel przez Miasto.

W wyznaczonym terminie ofertę złożył tylko radzyński PUK z ceną 849 359,08 zł, podczas gdy zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację zamówienie kwotę 529 505,75 zł.
Zgodnie z prawem zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z tym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzyniu Podlaskim zostało unieważnione.