ukraina zbiórka2mNa sesji nadzwyczajnej 28 marca Radni przyjęli uchwałę wyrażającą wolę udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyjęcie uchwały daje możliwość utworzenia specjalnego konta, na które będzie można zbierać środki na ten cel od instytucji i osób prywatnych. Jak poinformował burmistrz Jerzy Rębek, dotychczasowe środki na pomoc pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w budżecie Miasta.

Podjęcie uchwały o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwi ponoszenie wydatków z budżetu na ten cel, Miasto będzie miało podstawy do wprowadzenia do budżetu darowizn otrzymanych zarówno od stowarzyszeń jak i osób fizycznych. Do tej pory Miasto nie miało prawa tworzyć odrębnego rachunku i przyjmowania darowizn ze względu na brak możliwości wprowadzenia takich dochodów do budżetu.

Jak informował na sesji burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, Miasto nie otrzymało środków z budżetu państwa, dotychczas wydawane pieniądze na ten cel pochodzą z rezerwy miejskiej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

- Mamy zadeklarowane darowizny od osób fizycznych i instytucji, które zechcą nas wesprzeć i dlatego potrzebna jest ta uchwała i stworzenie własnego konta na rachunku bieżącym Miasta – wyjaśniał włodarz Radzynia. Miasto dotychczas zachęcało do wpłacania pomocy finansowej na konto Caritasu. - Jesteśmy wdzięczni, że Caritas nas wspierał, wspiera i nadal będzie tak robił, jednak prościej będzie, gdy środki na wsparcie przez Miasto uchodźców będą wpływały bezpośrednio na konto Miasta. Stąd inicjatywa, by przyjąć tę uchwałę, usankcjonować to prawnie, tym bardziej, że wydatki związane z utrzymaniem naszych gości codziennie narastają.

Uchwała Rady Miasta ma związek z przyjętą przez Sejm 12 marca br. Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc Miasta jest wielostronna, polega na: zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz transportu do miejsc zakwaterowania lub miejsc, gdzie obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna, finansowaniu przejazdów środkami specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów, także zapewnieniu obiadów dzieciom uczęszczającym do szkół i oraz wyżywienia dzieciom uczęszczającym do przedszkoli.