DODATEK OSLONOWYMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. będzie wypłacał dodatek osłonowy.

Zgodnie z Art 2 ust.8 dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.
W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na dwa miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatków osłonowych będzie realizowana w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim.

Andrzej Szczęch Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim