tarcza antykryzysowaDnia 18 kwietnia, weszły w życie nowe regulacje w ramach Tarczy Antykryzysowej - tzw. Tarcza 2.0. Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową.

Jakie wsparcie można otrzymać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych?
Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
Szczegóły TUTAJ

Jakie wsparcie można otrzymać w Powiatowym Urzędzie Pracy?
Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje o nowych zasadach udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, a także o trwającym naborze na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.
1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – nowe zasady
Nowelizacja „Tarcza 2.0”, która weszła w życie 17 kwietnia bieżącego roku umożliwia ubieganie się o pożyczkę w wysokości 5 tysięcy zł również mikroprzedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
Do 20 kwietnia PUP przyjął już ponad 200 wniosków od mikroprzedsiębiorców, wypłacił pożyczki dla 55 pracodawców.
2. Nabór na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
Dnia 21 kwietnia 2020 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłosi nabór na składanie wniosków o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników oraz dla organizacji pozarządowych w przypadku spadku obrotów spowodowanymi COVID-19.
Szczegóły TUTAJ

Jakie wsparcie można otrzymać w Urzędzie Skarbowym?
Podatnicy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie.
W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla podatników wynikających z epidemii koronawirusa organy podatkowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
Wnioski o ulgę w spłacie składa się do właściwego organu podatkowego I instancji (naczelnika urzędu skarbowego).
Przed złożeniem wniosku o ulgę w spłacie, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym w celu uzyskania informacji w jaki sposób złożyć wniosek o ulgę w spłacie oraz jakie dokumenty należy złożyć, żeby wniosek został rozpatrzony bez zbędnej zwłoki.
Szczegóły TUTAJ

Możliwości ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta
Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn.zm.), Podatnik ma prawo do skorzystania z następujących rodzajów ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:
1. Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty.
2. Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
3. Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Ubiegając się o ulgę podatkową należy złożyć w formie pisemnej wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Wniosek można składać poprzez platformę ePUAP- adres skrytki: /egckr71116/skrytka, drogą pocztową na adres: ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski lub osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.
Wniosek taki powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko/ nazwę podatnika, adres zamieszkania / siedziby oraz Pesel/NIP w przypadku przedsiębiorcy.
2. Rodzaj wnioskowanej ulgi podatkowej, w jakim podatku, jaka kwota, propozycja uregulowania zobowiązania tj. termin zapłaty, wysokości oraz ilość rat, a w przypadku odroczenia terminu, proponowany termin odroczenia.
3. Powód dla, którego wnioskodawca ubiega się o jej przyznanie oraz argumenty uzasadniające ważny interes strony lub interes publiczny, (w załączeniu dokumenty potwierdzające argumentację strony).
4. Podpis podatnika.
W każdym przypadku wniosku o ulgę w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie) należy dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną zobowiązanego.
Podatnik będący przedsiębiorcą ubiegający się o pomoc de minimis w postaci odroczenia, umorzenia czy rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, składa wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis z różnych źródeł w okresie ostatnich 3 lat podatkowych albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia (COVID-19) w postaci odroczenia, umorzenia czy rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, składa również wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Finansowym pod nr 83 351 24 70, 83 351 24 71.
Szczegóły: LINK NR 1; LINK NR 2