zwiazek samorzadow polskichUchwałą Rady Miasta z dnia 29 listopada 2019 roku Miasto Radzyń Podlaski przystąpiło do Związku Samorządów Polskich.

- Celem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów.
Inspiracją powołania ZSP, była łącząca jego założycieli świadomość wspólnych wartości chrześcijańskich, wyrażająca się przywiązaniem do polskiej tradycji samorządności demokratycznej oraz chęć wspólnego dążenia do budowy silnego polskiego społeczeństwa, które będzie potrafiło zadbać o przyszłość swoich małych samorządowych ojczyzn – czytamy w piśmie Prezesa Związku Samorządów Polskich Adama Ciszkowskiego.
Jak czytamy na stronie internetowej Związku, „nowoczesne zarządzanie wymaga partnerskiej współpracy na poziomie horyzontalnym (pomiędzy gminami) oraz wertykalnym (pomiędzy gminą, powiatem, województwem). Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy mocno ograniczają współpracę JST na różnych poziomach, a dotychczasowe korporacje samorządowe łączą JST jedynie o zbliżonym charakterze”.
Szczególnie ważne dla ZSP są dwa elementy prowadzenia polityki rozwoju terytorialnego:
1. Koncentracja różnych działań podejmowanych przez poszczególne podmioty – rząd, samorząd,
podmioty gospodarcze i partnerów społecznych – wokół wyznaczonych celów strategicznych.
2. Zaangażowanie i szeroko zakrojone współdziałanie pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim na różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych.
Związek Samorządów Polskich ma zadanie reprezentować JST wszystkich szczebli, co w sposób naturalny odzwierciedla obecny kierunek rozwoju samorządności. Stowarzyszenie kładzie jeszcze większy nacisk na współpracę, dobro wspólne oraz mieszkańca, który przecież jednocześnie jest członkiem samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
- Mając na uwadze zbliżone cele statutowe wszystkich szczebli samorządu, ZSP deklaruje wolę współpracy ze wszystkimi podmiotami, którym przyświeca chęć działania na rzecz lokalnych społeczności i dalsze dążenie do szeroko rozumianego rozwoju - wyjaśnia Prezes ZSP A. Ciszkowski.