01Konsultacje z mieszkańcami Radzynia na temat budowy drogi ekspresowej S19 odbyły się 4 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, przybyli na nie liczni mieszkańcy.

Na spotkanie przybyli projektanci inwestycji: Zbigniew Wichański i Piotr Santorowski, Łukasz Wanzel oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie: Ewa Bartoszek, Julia Siarkiewicz-Wiater, Leszek Wilczopolski i Andrzej Szkuat.

Założenia inwestycji

W pierwszej części poinformowano mieszkańców o założeniach inwestycji, która będzie fragmentem szlaku Via Carpatia prowadzącego z Grecji na Łotwę. - Budowa drogi ekspresowej zaktywizuje rejon, pobudzi gospodarkę, zwiększy bezpieczeństwo, odciąży sieć dróg lokalnych przez przeniesienie ruchu tranzytowego na drogę ekspresową; poprawi warunki ekologiczne, zmniejszając zanieczyszczenie poprzez eliminację ruchu ciężkich samochodów w mieście – wymieniał Łukasz Wenzel. Kolejny argument to analiza natężenia ruchu na drodze Radzyń Kock, która już w 2024 roku – jak wynika z analiz – bez budowy S 19 będzie zakorkowana.

Następnie projektant przedstawił przebieg planowanej drogi oraz  omówił proponowane rozwiązania związane z obsługą komunikacyjną terenów przyległych do projektowanej drogi ekspresowej.

Zakres inwestycji to: budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty w węzłach, mosty, przejazdy drogowe, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, kanalizacji deszczowej, systemu odprowadzania wód (zespoły oczyszczające, zbiorniki retencyjne), ekranów akustycznych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym m. in. barier ochronnych); przebudowa dróg publicznych (powiatowych i gminnych), sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz drenaży.

Na początku obwodnicy Radzynia Podlaskiego droga ekspresowa S19 włączy się w ślad DK19, wykorzystując istniejący korytarz tej drogi aż do początku obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.

Celem spotkania było nie tylko zaprezentowanie koncepcji budowy drogi, ale również zebranie opinii mieszkańców. Mogli się oni zapoznać z planami inwestycji na spotkaniu konsultacyjnym, ponieważ dokumentacja jest wyłożona  w Urzędzie Miasta; zainteresowani mogą  w dalszym ciągu swoje uwagi  wpisywać we wnioskach dostępnych w Urzędzie Miasta lub na stronach internetowych GDDKiA.  - Oczekujemy na takie uwagi. To ostatni moment na wprowadzenie ewentualnych korekt – podkreślał prelegent. Jednak wnioski nie mogą dotyczyć samej lokalizacji S 19. - Przesunięcie drogi nie podlega dyskusji, jest niemożliwe, ponieważ etap lokalizacji został zamknięty prawomocną decyzją środowiskową 10 lat temu, gdy było wykonywany studium korytarzowe – dodał Łukasz Wenzel.

Warto pospieszyć się z uwagami

Na spotkaniu zostały udostępnione mapy koncepcyjne drogi i zjazdów z opisem i planowanym przebiegiem inwestycji,  udostępniono formularze, na których można składać uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych.

Z przekazywaniem uwag należy się pospieszyć, ponieważ do jesieni bieżącego roku, po uwzględnieniu możliwych do zrealizowania uwag mieszkańców,  zostanie opracowany ostateczny projekt, który zostanie przedstawiony Wojewodzie Lubelskiemu. Szczególną dyskusję wzbudziły projekty węzła drogowego w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Warszawskiej z DK 19. Na spotkaniu zaprezentowano 3 warianty, mieszkańcy przedstawiali również własne pomysły.

Kolejny etap to projektowanie, które zostanie ukończone w  kwartale 2022 r. Wówczas mieszkańcy otrzymają zawiadomienia, że inwestor złożył do wojewody wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie realizacji inwestycji drogowej. Wówczas już będą znane szczegółowe rozwiązania i każdy mieszkaniec, którego będzie dotyczyła budowa, zostanie o tym poinformowany.

Wojewoda będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). - Jest to decyzja-kombajn,  która pozwala na rozpoczęcie inwestycji, na jej mocy nieruchomości zajęte pod pas drogowy stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. ZRID zobowiązuje właścicieli do wydania nieruchomość inwestorowi i obliguje Wojewodę do wszczęcia procedury odszkodowawczej. - Procedura odszkodowawcza  rusza w momencie , kiedy grunt jest odebrany, realnie następuje szkoda – tłumaczył prelegent.

Problemy związane z wywłaszczeniem nieruchomości


Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez Wojewodę z urzędu, właściciele nieruchomości nie muszą podejmować żadnych dodatkowych starań. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Wojewoda. Jak się to będzie odbywało?

Wojewoda przysyła w teren rzeczoznawców majątkowych, którzy wszystkie nieruchomości zapisują i szacują – indywidualnie każdą nieruchomość, każdy właściciel dostanie indywidualną decyzję odszkodowawczą.  

Właściciele nieruchomości mogą uzyskać wyższe odszkodowanie w trzech przypadkach:
1/ o 5%, jeżeli wyda nieruchomość w terminie do 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID. O ile nie będzie większych problemów z wydaniem nieruchomości, na których są pola i lasy, o tyle właściciele nieruchomości z budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, usługowymi itp.  powinni śledzić  terminy, by zawalczyć o wyższe odszkodowanie.
2/ bonus w wysokości 10 tys. zł należy się każdemu właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi, pod warunkiem że w dniu wydania ZRID mieszkał w budynku, był jego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
3/ zasada korzyści; biegły rzeczoznawca majątkowy porównuje ceny nieruchomości rolnych i drogowych, do wyceny danej nieruchomości wybiera korzystniejszy wariant cenowy. W ten sposób można uzyskać do 50% wyższą cenę nieruchomości podstawowej.

Na spotkaniu mówiono również o odwołaniach – takie sprawy będą się toczyły po przejęciu nieruchomości, równolegle z budową drogi. Podjęto również temat odszkodowań dla prowadzących działalność gospodarczą, a także spowodowanych zmniejszeniem wartości działek znajdujących się w strefie oddziaływania drogi – te sprawy mogą się rozpocząć po ukończeniu inwestycji i ocenie stopnia uciążliwości  bliskości drogi. Taką analizę prowadzi się w rok po zakończeniu inwestycji.

Kiedy negatywne oddziaływanie inwestycji jest tak duże, że nie da się mieszkać na danej nieruchomości, może ona podlegać nabyciu w drodze przepisów ustawy środowiskowej – już po realizacji inwestycji.

Budowa drogi ma się rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku i trwać 19 miesięcy z wyłączeniem miesięcy zimowych (15 grudnia - 15 marca), zakończenie przewidywane jest na połowę 2024 roku.

01
02
03