Urząd

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Jana Pawła II 25
21-300 Radzyń Podlaski


Telefon: (083) 352 71 41
Fax: (083) 352 71 41


e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sp1radzyn.eu

  Szkoła Podstawowa Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski


Telefon: 083 413 17 64
Faks: 083 413 17 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mopsradzyn.naszops.pl

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. Edukacji, Kultury i Sportu

tel. (083) 351-24-89; pok. 106

 

Obrona cywilna i p.poż

tel. (083) 351-24-80; pok. 74 (III piętro).


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej i ppoż. należy:

1. Prowadzenie spraw obrony cywilnej miasta
2. Prowadzenie prac planistycznych z zakresu obrony cywilnej
3. Organizowanie formacji obrony cywilnej w mieście oraz nadzór nad organizacją formacji obrony cywilnej w zakładach pracy
4. Szkolenie miejskich formacji obrony cywilnej
5. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej - świadczenia osobiste i rzeczowe na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz Policji i Straży Pożarnej
6. Koordynowanie działalności Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA)
7. Prowadzenie miejskiego magazynu obrony cywilnej oraz nadzór nad magazynami zakładowymi (prace konserwacyjne oraz prowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej w mieście)
8. Prowadzenie spraw ppoż. Urzędu Miasta oraz nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych Burmistrzowi (czynności kontrolno - doradcze)
9. Współpraca z KP PSP w sprawach ochrony ppoż. jak też profilaktyki pożarowej w szkołach z terenu miasta (organizacja pogadanek z dziećmi i propagowanie bezpieczeństwa pożarowego)

 

Sprawy wojskowe

tel. (083) 351-24-80; pok. 74 (III piętro).
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. wojskowych należy:

1. Prowadzenie spraw wojskowych
2. Prowadzenie i nadzór nad kancelarią tajną
3. Prowadzenie prac planistycznych z zakresu obronności
4. Przeprowadzanie poboru na terenie miasta
5. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych
6. Realizacja zadań związanych z Akcją Kurierską
7. Współpraca z WKU Biała Podlaska w sprawie ustaleń miejsca pobytu poborowych i przedpoborowych
8. Nadzór i organizacja szkoleń bhp pracowników
9. Opracowywanie dokumentacji powypadkowej
10. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz  koordynacja tych spraw w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych. 

 

Naczelnik Wydziału: Małgorzata Kowalczyk 

 

Zakres prowadzonych spraw:

 

1.    Prowadzenie spraw związanych z działalnością publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radzyń Podlaski, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w tym:
1)    zakładania, prowadzenia oraz utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów;
2)    proponowania granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów;
3)    likwidacją i przekształcaniem szkół bądź innych placówek oświatowych.
2.    Nadzór nad przestrzeganiem w placówkach oświatowych zapisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela w zakresie należącym do organu prowadzącego.
3.    Prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym:
1)    nadzór nad przygotowywaniem arkuszy organizacyjnych i ich aneksów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
2)    ustalanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych;
3)    prowadzenie analizy danych.
4.    Współdziałanie przy podziale subwencji oświatowej.
5.    Koordynacja ruchu kadrowego nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych
na terenie miasta.
6.    Prowadzenie spraw dotyczących organizacji wczesnego wspomagania z zakresu wychowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych
w szkołach podstawowych i gimnazjach.
7.    Przygotowywanie propozycji w zakresie rozwoju i kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów pod kątem zapewnienia dzieciom realizacji obowiązku przedszkolnego oraz wnioskowanie o wprowadzanie zmian w tym zakresie.
8.    Przygotowywanie propozycji rozwiązań na zalecenia powizytacyjne szkół i placówek oświatowych.
9.    Prowadzenie spraw wypoczynku letniego i zimowego i współpraca w tym zakresie
z kuratorium oświaty.
10.     Prowadzenie całości dokumentacji związanej z przygotowaniem i ogłaszaniem konkursów na dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i dyrektorów jednostek kultury.
11.     Prowadzenie pełnej dokumentacji spraw dotyczących dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym:
1)    planowanie środków finansowych na dowóz dzieci;
2)    przygotowanie umów na dowóz dzieci;
3)    przygotowywanie dokumentów do wypłaty środków finansowych rodzicom
i opiekunom dzieci;
4) rozliczanie dowozu dzieci.
12.    Kontrola realizacji obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z terenu miasta.
13.    Przygotowywanie propozycji określenia zasad udzielania obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz ustalenia pensum dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, bibliotekarza, wychowawcy świetlicy
i nauczyciela wspomagającego.
14.    Monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących realizacji programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" i współpraca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
15.    Przygotowywanie dla Urzędu Marszałkowskiego informacji dotyczących istniejących, budowanych i remontowanych oświatowych obiektów sportowych na terenie miasta.
16.    Przekazywanie drogą elektroniczną do MEN i Kuratorium Oświaty danych dotyczących placówek oświatowych.
17.    Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników:
1)    planowanie środków finansowych na wypłaty;
2)    wydawanie decyzji administracyjnych;
3)    sporządzanie sprawozdań.
18.    Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych i placówek kultury prowadzonych przez Miasto Radzyń Podlaski, w szczególności:
1)    wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem dyrektorów;
2)    prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem dyrektorów;
3)    przygotowywanie wniosków o nagrody specjalne i odznaczenia.
19.    Przygotowywanie projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
20.    Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie opiniowania projektów uchwał
i regulaminów.
21.    Dokonywanie, w porozumieniu z kuratorium oświaty, oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych.
22.    Prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym nauczycieli.
23.    Prowadzenie spraw związanych z urlopami dyrektorów placówek oświatowych.
24.    Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych dyrektorów placówek oświatowych.
25.    Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących nadania nauczycielom zatrudnionym
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach stopnia awansu zawodowego
i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
26.    Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie :
1)    osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
2)    realizacji zadań oświatowych;
3)    egzaminów zewnętrznych za rok szkolny i przedstawianie ich Burmistrzowi.
27.    Sporządzanie dla MEN sprawozdań wynikających z Systemu Informacji Oświatowej.
28.    Przygotowywanie analiz i opracowań z zakresu organizacji i funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
29.    Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta.
30.    Przygotowywanie projektów uchwał o udzielenie dotacji dla palcówek niepublicznych.
31.    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek niepublicznych.
32.    Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów:
1) sporządzanie planu doskonalenia zawodowego w oparciu o wnioski dyrektorów,
2) ewidencjonowanie sprawozdań z wykorzystania funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
33.    Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym,
stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów uprawnionych do świadczeń
i zamieszkałych na terenie miasta:
1)    przygotowywanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego;
2)    prowadzenie ewidencji wniosków;
3)    współpraca z dyrektorami i pedagogami szkół;
4)    weryfikacja wniosków, na podstawie których przyznawana jest pomoc socjalna;
5)    określanie wartości stypendium i zasiłku szkolnego w oparciu o regulamin;
6)    wydawanie decyzji administracyjnych;
7)    sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego z zadań o charakterze socjalnym.
34.    Realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" i współpraca
w tym zakresie ze szkołami:
1)    rozliczanie programu;
2)    sporządzanie sprawozdania z realizacji programu.
35.    Nadzorowanie realizacji zadań w zakresie kultury.
36.    Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
37.    Upowszechnianie kultury we współpracy z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury.
38.    Przygotowywanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych.
39.    Współdziałania z działającymi na terenie miasta podmiotami w zakresie upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
40.    Prowadzenie spraw w zakresie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz planowanie środków budżetowych na ten cel:
1)    opracowywanie harmonogramów wydatków związanych z działalnością podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ubiegających się o dotację;
2)    ogłaszanie konkursu na realizację zadań;
3)    informowanie o wynikach konkursu;
4)    przygotowywanie umów z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu;
5)    przyjmowanie sprawozdań z wykonywania zadań publicznych;
6)    nadzór i kontrola nad wydatkowaniem przekazanych dotacji.
41.    Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
42.    Prowadzenie spraw związanych z dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne:
1)    przygotowanie wniosków o dotacje;
2)    rozliczanie dotacji.
43.    Wyszukiwanie i wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji tzw. projektów „miękkich”.
44.    Przedstawianie koncepcji źródeł i możliwości pozyskiwania środków oraz przekazywanie informacji w tym zakresie do innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie tzw. projektów „miękkich”.
45.    Podejmowanie i realizacja działań na rzecz promocji Miasta w zakresie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Radę Miasta.
46.    Współredagowanie serwisu internetowego Miasta, www.radzyn-podl.pl, zwłaszcza
w zakresie prowadzenia kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, zamieszczania ogłoszeń, informacji oraz plakatów.
47.    Wykonywanie czynności administratora systemu informacji SISMS, w zakresie redagowania i wysyłania informacji za pomocą komunikatów sms i i-cloud, na podstawie zawartych stosownych umów z dostawcą usługi, w tym nadzór nad prawidłową realizacją warunków umowy i płatności opłat abonamentowych.
48.    Udział w zespołowych pracach nad przygotowaniem i organizacją obchodów uroczystości państwowych i lokalnych.
49.    Realizacja zadań wynikających z umów o współpracy z miastami partnerskimi.
50.    Prowadzenie kalendarza rezerwacji i wykorzystania sali konferencyjnej;
51.    Przygotowanie organizacyjne i techniczne sali konferencyjnej na spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta, szkolenia, wykłady, narady, zebrania, a także posiedzenia Rady Miasta i komisji oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
52.    Wyrażanie zgody na używanie symboli Miasta przez podmioty zewnętrzne oraz  spraw
i wniosków o objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych.
53.    Pracą Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu kieruje Naczelnik Wydziału.

 

Naczelnik Wydziału: Mazur Radosław  tel. (083) 351-24-85  pok. 101

Zastępca Naczelnika: tel. (083) 351-24-76 pok. 112        

Gospodarka nieruchomościami: tel. (083) 351-24-75  pok. 112

Ochrona środowiska: tel. (083) 351-24-88; pok. 104

Infrastruktura techniczna: tel. (083) 351-24-88; pok. 104

Sprawy komunalne: tel. (083) 351-24-88 pok. 104

Administracja mienia komunalnego: tel. (083) 351-24-88; pok. 104

Gospodarka odpadami: tel. (083) 351-24-67, pok. 103

 

Zakres prowadzonych spraw:

1.Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności :
1)utrzymania urządzeń komunalnych;
2)oczyszczania miasta;
3)utrzymania obszarów zieleni miejskiej i parków;
4)oświetlenia ulic;
5)utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
6)grobownictwa, w tym wojennego.
2.Koordynowanie prac prowadzonych  w pasie drogowym.
3.Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tego tytułu.
4.Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów.
5.Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz  wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
6.Nadzorowanie prawidłowości zastosowania i funkcjonowania oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją ruchu.
8.Nadzorowanie spraw dotyczących:
1) omiatania jezdni, chodników;
2) wywozu śmieci z koszy ulicznych;
3) odprowadzania wód opadowych z ulic;
4) zimowego utrzymania ulic;
5) utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych.
 9.Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem porzuconych pojazdów.
10.Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
11.Prowadzenie spraw zwianych z wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
12.Prowadzenie spraw związanych z oznaczaniem tablicami z ich nazwami placów, ulic i skwerów .
13.Prowadzenie gospodarki miejskimi zasobami mieszkaniowymi, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych.
14.Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czynszu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych - współpraca w tym zakresie z Zakładem Gospodarki Lokalowej.
15.Przygotowywanie propozycji określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
16.Przygotowywanie regulaminów i zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
17.Sprawowanie nadzoru nad monitoringiem miejskim.
18.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z przepisami szczególnymi.
19.Opracowywanie projektów : Miejskiego Programu Ochrony Środowiska,  Miejskiego Planu Gospodarki Odpadami i Miejskiego Planu Usuwania Azbestu oraz ich realizacja.
20.Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości oraz decyzji ustalających kary pieniężne za samowolne usunięcie drzew lub krzewów.
21.Przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
22.Prowadzenie spraw i monitorowanie gospodarki odpadami w mieście.
23.Realizacja spraw związanych z opłatą za korzystanie ze środowiska.
24.Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym :
1) uzyskiwanie opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej i regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
2) wydawanie postanowień o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3) wydawanie postanowień o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
4) wydawanie postanowień o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
5) prowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięć, dla których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko.
25.Prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego.
26.Prowadzenie ewidencji pomników przyrody.
27.Nadzorowanie utrzymania czystości nieruchomości na terenie miasta.
28.Organizacja i utrzymywanie targowisk miejskich, w szczególności:
 1) sprawowanie nadzoru nad poborem opłaty targowej;
 2) utrzymanie porządku i czystości w obrębie targowisk.
29.Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym organizowanie  interwencyjnego odłowu zwierząt.
30.Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów miejskich oraz nadzór nad oznakowaniem nieruchomości numerami porządkowymi.
31.Organizowanie prac społecznie użytecznych dla  osób skazanych prawomocnym  wyrokiem ograniczenia wolności,  w tym:
1)wyznaczanie skierowanym osobom zakresu pracy;
2)nadzór nad wykonywanie pracy;
3)sporządzanie wymaganej dokumentacji;
4)współpraca z sądami powszechnymi.. 
32.Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,  w tym :
1)regulowanie stanu prawnego gruntów dla potrzeb Miasta;
2)komunalizacja mienia Skarbu Państwa dla potrzeb Miasta;
3)składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminnych oraz o wpis w księdze wieczystej.
33.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, w tym :
1)ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
2)przeprowadzanie postępowania na wyłonienie wykonawcy wycen nieruchomości na potrzeby wydziału;
3)sporządzanie planów wykorzystania zasobu;
4)zbywanie i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
5) wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu;
6) wykonywanie czynności w zakresie postępowania sądowego w sprawach dotyczących :
a) własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
b) roszczeń ze stosunku dzierżawy lub użyczenia,
c) stwierdzenia nabycia spadku,
d) stwierdzenia  nabycia własności   nieruchomości przez zasiedzenie;
7) przeprowadzanie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót geodezyjnych na potrzeby Urzędu ;
34.Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości.
35.Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących wieczystego użytkowania nieruchomości, w tym:
1)oddawanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie i ustalanie warunków  wieczystego użytkowania;
2)aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
3)rozliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania w razie jego wygaśnięcia;
4)przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
5)przekazywanie do Wydziału Finansowego informacji o oddaniu w użytkowanie wieczyste oraz o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.
36.Prowadzenie całokształtu prac dotyczących trwałego zarządu, w tym :
1) przekazywanie w trwały zarząd;
1)wygaszanie trwałego zarządu;
2)określanie opłat rocznych i ich aktualizacja;
3)przekazywanie do Wydziału  Finansowego informacji o przekazaniu w trwały  zarząd.
37.Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu.
38.Prowadzenie całokształtu prac dotyczących wydzierżawiania i użytkowania 
mienia komunalnego, w tym :
1)przygotowywanie umów z osobami fizycznymi i prawnymi na wydzierżawianie mienia komunalnego;
2)naliczanie i egzekucja opłat czynszu z tytułu dzierżawy;
3)prowadzenie ewidencji  analitycznej  wpłat z tytułu dzierżawy terenu,użytkowania wieczystego.
3)przygotowywanie umów z jednostkami podległym na użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta.
39.Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych.
40.Prowadzenie całokształtu prac związanych z  operatem   numeracji  porządkowej nieruchomości, w tym nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej.
41.Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Miasta.
42.Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
43.Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.
44.Prowadzenie całokształtu spraw z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym prowadzenie miejskiej ewidencji zabytków.
45.Prowadzenie spraw dotyczących wyrażenia zgody na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie urządzeń technicznych na nieruchomościach miejskich.
46.Prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania służebności przesyłu na  nieruchomościach miejskich.
47.Nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą.
48.Opiniowanie zasadności zdjęcia próchnicznej warstwy gleby, w trybie ustawy ochronie gruntów rolnych i leśnych.
49. Sprawowanie nadzoru nad grupą pracowników fizycznych, a w szczególności:
1) wyznaczanie prac do wykonania;
2) sprawowanie kontroli nad  jakością i  tempem realizacji prac;
3) kontrolowanie czasu i dyscypliny pracy.
50.Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją samochodu służbowego, w tym:
1) wystawianie i rozliczanie kart drogowych,
2) prowadzenie gospodarki materiałami pędnymi i smarami,
3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z eksploatacją samochodu.

 

Naczelnik Wydziału: Jan Gryczon  tel. (083) 351-24-77  pok. 113
Zastępca Naczelnika: tel. (083) 351-24-81 ; pok.120
Inwestycje: tel. (083) 351-24-81 pok. 120
Gospodarka przestrzenna: tel. (083) 351-24-66; pok. 102

Zakres prowadzonych spraw:

1.Opracowywanie materiałów planistycznych do budżetu miasta w zakresie planowanych inwestycji wraz z zestawieniem wniosków składanych przez radnych Miasta oraz mieszkańców.
2.Opracowywanie wieloletniego programów inwestycyjnych, koordynowanie tych programów z  kierunkami przyjętymi w strategii.
3.Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji.
4.Przygotowywanie założeń do opracowania koncepcji i dokumentacji technicznych.
5.Uczestnictwo w procesie przygotowania dokumentacji technicznej, realizacji zadania i jego rozliczenia finansowego.
6.Prowadzenie spraw związanych  z inwestycjami realizowanymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów i  mechanizmów finansowych   ustanowionych jako pomoc zewnętrzna dla Polski, 
w tym:
1) przygotowywanie i opracowywanie oraz uaktualnianie  wniosków aplikacyjnych 
projektów;
2) przygotowywanie studiów wykonalności projektów;
3) informowanie o projektach  ich promowanie;
4) zarządzania projektami;
5) prowadzenie sprawozdawczości po realizacji projektów;
6) archiwizowanie dokumentacji projektów zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z wytycznymi  dotyczącymi danego programu operacyjnego.      
7.Opracowywanie i aktualizowanie kosztorysów inwestorskich.
8.Rozliczanie finansowe inwestycji.
9.Przygotowywanie i udział w odbiorach inwestycji prowadzonych przez Miasto.
10.Występowanie w sprawie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
11.Koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, budowy, sporządzanie protokołów z narad oraz kontrola budów pod kątem zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
12.Przygotowywanie umów dotyczących zadań realizowanych przez wydział.
13.Przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji;
14.Sprawdzanie zgodności faktur i dołączonych do nich dokumentów  warunkami umów.
15.Prowadzenie przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz w ramach rękojmi oraz  sprawowanie nadzoru nad terminowym  usuwaniem usterek i wad zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto.
16.Sporządzanie dokumentów niezbędnych do przekazania zrealizowanych obiektów zarządcy.
17.Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie przeprowadzania kontroli podatników z terenu miasta.
18.Prowadzenie   całokształtu  prac  dotyczących   studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym:
1)analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w celu oceny aktualności studium;
2)przekazywanie Radzie, co najmniej raz w czasie kadencji, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium.
19.Prowadzenie całokształtu prac dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym :
1)prowadzenie rejestru planów miejscowych i rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
2)ocena aktualności planu zagospodarowania przestrzennego i przekazywanie Radzie, co najmniej raz w czasie kadencji, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu podjęcia uchwały w sprawie aktualności planów miejscowych.
20.Dokonywanie rozgraniczeń,  scaleń oraz podziałów nieruchomości.
21.Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości, w tym :
1)opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziału nieruchomości z planem  zagospodarowania przestrzennego;
2) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości;
3) zlecanie z urzędu podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta na  potrzeby wydziału;
4) ustalanie opłat adiacenckich,  odszkodowań i dopłat z tytułu podziałów nieruchomości.
22.Wydawanie zaświadczeń dotyczących wykreślenia hipotek z tytułu ustalonych opłat adiacenckich.
23.Prowadzenie scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu wg planu zagospodarowania przestrzennego, w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym :
1)sprawdzanie stanów prawnych scalanych nieruchomości;
2)przygotowywanie wniosków do sądu o ujawnienie w księdze wieczystej 
przystąpienia do scalenia i podziału;
3)przeprowadzanie procedury scalenia i podziału nieruchomości;
4)ustalanie opłat adiacenckich z tytułu scalenia gruntów;
24.Prowadzenie całokształtu spraw rozgraniczeń nieruchomości.
25.Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie ich rejestru.
26.Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.
27.Umarzanie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, w związku  z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.
28.Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innego podmiotu.
29.Wydawanie decyzji o wstrzymywaniu użytkowania terenu albo przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania.
30.Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
31.Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
32.Udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
33.Wydawanie zaświadczeń o zgodności projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
34.Sporządzanie i przekazywanie Radzie, co najmniej raz w roku, informacji o żądaniach zgłoszonych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
35.Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania opłat planistycznych.
36.Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
37.Koordynowanie pracy wydziałów Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych.
38.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań  o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w  sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe  traktowanie  wykonawców :
1)proponowanie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem wyboru trybu niekonkurencyjnego w zakresie zgodnym  z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2)kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów,stanowiących podstawę do wszczynania postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
3)udzielanie  wyjaśnień  wydziałom  przy  opracowywaniu  materiałów źródłowych niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
4) sporządzanie projektów ogłoszeń;
5) sporządzanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6) udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
7) sporządzanie  projektów  pism  w  ramach  prowadzonych  procedur postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
8) sporządzanie   projektów  wniosków   o  wykluczenie   wykonawców   z postępowania o udzielenie zamówienia;9) sporządzanie projektów wniosków o wyborze najkorzystniejszej oferty;
10) sporządzanie projektów wniosków o unieważnienie postępowania;
11) sporządzanie projektów wniosków o odrzucenie ofert;
12) sporządzanie protokołów postępowań;
13) prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań,
14) prowadzenie procedury w sprawie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której  jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie,  przygotowanie propozycji w sprawie powołania i składu komisji przetargowej.
39.Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
40.Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.
41.Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi zamówieniami publicznymi.
42.Udzielanie porad i konsultacji miejskim jednostkom organizacyjnym.
43.Przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
44.Sprawowanie nadzoru mad jakością  i terminową realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Miasto.
45.Reprezentowanie interesów Miasta wobec wykonawców w zakresie zgodności realizacji  inwestycji z projektami technicznymi i pozwoleniami na budowę.
46.Sprawowanie kontroli stosowania w realizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontach jakości stosowanych materiałów.
47.Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
48.Uczestniczenie w imieniu Miasta w próbach i odbiorach technicznych wykonywanych i istniejących instalacji i urządzeń technicznych.
49.Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi okresowymi przeglądami w ramach gwarancji i rękojmi oraz nad terminowością usuwania stwierdzonych wad i uchybień zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto.
50.Nadzór nad przekazywaniem infrastruktury technicznej  na majątek użytkowników.
51.Weryfikacja opracowywanych przez wydziały urzędu lub składanych przez instytucje zewnętrzne kosztorysów, dokumentacji technicznych pod względem ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.
52.Wykonywanie wymaganych przez przepisy przeglądów obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.

 

Naczelnik Wydziału Kierownik USC: tel. (083) 351-24-65; pok. 15

Zastępca Kierownika USC: tel. (083) 351-24-68; pok. 16

Ewidencja ludności i dowody osobiste: tel. (083) 351-24-83; pok. 17

 

Zakres prowadzonych spraw:

1. Prowadzenie spraw stanu cywilnego
2. Ewidencja ludności i wydawania dowodów osobistych


W razie pilnego sporządzenie aktu zgonu w dniu wolnym, prosimy o kontakt: 661-993-604

Od 1 marca br. obowiązuje nowa ustawa o dowodach osobistych i ewidencji ludności oraz ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Tego dnia został wprowadzony nowy program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Chodzi o rejestry dowodów osobistych, stanu cywilnego i PESEL. W związku z doniesieniami prasowymi informującymi o licznych problemach związanych z wdrażaniem systemu przekazujemy Państwu informację dotyczącą sytuacji w radzyńskim Urzędzie Miasta.
W Wydziale Spraw Obywatelskich i USC bieżąca rejestracja urodzeń i zgonów przebiega obecnie sprawnie. Urząd nie miał jeszcze możliwości wypróbowania działania systemu w przypadku sporządzania aktów zawarcia małżeństwa.
Gorzej wygląda sprawa uzyskiwania odpisów aktów urodzeń, zgonów i zawarcia małżeństwa. W tym przypadku nie da się sprawy załatwić od ręki. Przy starym systemie komputerowym odpis można  było uzyskać niemal natychmiast - oczekiwanie trwało najdłużej 10 - 15 minut. Obecnie trwa to kilka dni. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i USC oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Paweł Tarkowski zapewnia, że urząd zmieści się w ustawowych 7 dniach.
Wydłużenie czasu oczekiwania na odpisy wynika z faktu, że dane nie zostały przeniesione ze starej aplikacji do nowej, każdy akt trzeba wprowadzać do systemu od nowa. Ponadto jest długa kolejka z wprowadzaniem danych  do systemu.
Dodatkowe utrudnienia wynikają tam, gdzie do sporządzenia odpisu danego aktu potrzebne jest zamówienie migracji akt z innych miejscowości. W tych przypadkach oczekiwanie na odpis będzie trwało 10 dni (to także jest termin ustawowy), a nawet więcej, jeśli akt musi pozyskany z urzędów większych miast, np. Warszawa.
Od 1 marca obowiązują też nowe wzory dowodów osobistych. Przed przyjściem do Urzędu należy pamiętać o wykonaniu nowego zdjęcia (może mieć najwyżej pół roku, wystarczy jedna fotografia) tzw. biometrycznego – należy o tym uprzedzić fotografa. Trzeba też zabrać ze sobą stary dokument tożsamości. Nie trzeba dostarczać aktów urodzenia, chyba że dane budzą wątpliwości.  
Dowody wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do terminu ważności. Wydane bezterminowo są ważne, dopóki nie ulegną zmianie dane zawarte w dowodzie.
Ustawowy okres wydania dokumentu to 30 dni. Jednak obecnie, w związku z problemami związanymi z wdrażaniem nowego systemu, trudno powiedzieć, czy w tym terminie będą wydrukowane.
Oprac. Anna Wasak, Wydział Organizacyjno - Prawny, Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

 

Naczelnik Wydziału: Marzena Piecak  tel. (083) 351-24-78, pok 114;
Obsługa administracji: tel. (083) 351-24-79 , pok 115;
Informatyk: tel. (083) 351-24-90  pok. 121;
Obsługa Rady Miasta (III piętro): tel. (083) 351-24-69 pok. 76

 

Zakres prowadzonych spraw:

1. Prowadzenie Sekretariatu Urzędu:
1)    rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu;
2)    rozdział korespondencji;
3)    przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją.
2.    Obsługa sekretaryjno-kancelaryjna Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarza,
w szczególności:
1)    organizowanie przyjmowania interesantów przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza
i Sekretarza;
2)    prowadzenie kalendarza wizyt i spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
3)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z uczestnictwem Burmistrza w zjazdach
i konferencjach;
4)    obsługa spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza.

3.    Prowadzenie zbioru zarządzeń Burmistrza.
4.    Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
5.    Prowadzenie zbioru aktów prawnych oraz udostępnianie go do wglądu publicznego.
6.    Zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych, sprawowanie nadzoru nad ich przechowywaniem oraz ich brakowanie.
7.    Prenumerata czasopism i publikacji niezbędnych do wykonywania zadań Urzędu.
8.    Zamawianie publikatorów urzędowych.
9.    Obsługa interesanta:

1)    udzielanie kompleksowej informacji na temat sposobu załatwiania spraw i kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu;
2)    przyjmowanie dokumentów składanych przez interesantów do sekretariatu Urzędu oraz ich rejestracja;
3)    odbiór korespondencji przychodzącej z urzędu pocztowego;
4)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z przekazywaniem korespondencji urzędowej za pośrednictwem urzędu pocztowego;

10.    Obsługa urzędowej tablicy ogłoszeń.
11.    Wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych.
12.    Prowadzenie Archiwum Zakładowego:

1)    przyjmowanie zarchiwizowanej dokumentacji z wydziałów;
2)    przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej;
3)    monitorowanie terminów wystąpień o zgodę na brakowanie dokumentacji.

13.    Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz wdrażania optymalnych zasad organizacji i zarządzania.
14.    Przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał rady w zakresie uchwalania i zmiany Statutu Miasta.
15.    Opracowywanie propozycji, opiniowanie i koordynowanie wdrażania zmian w organizacji Urzędu, w tym projektów regulaminów i instrukcji Burmistrza dotyczących sfery organizacyjnej.
16.    Przygotowywanie projektów porozumień zawieranych z organami administracji rządowej
i organami jednostek samorządu terytorialnego.
17.    Prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju miasta, zmiany granic, ustalania jego herbu, nadawania honorowego obywatelstwa miasta.
18.    Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem miejskich jednostek organizacyjnych.
19.    Koordynowanie i nadzór załatwiania skarg i wniosków przez wydziały Urzędu.
20.    Prowadzenie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej:
1)    ewidencja kontroli;
2)    prowadzenie zbioru wystąpień pokontrolnych;
3)    przygotowywanie ostatecznych odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
4)    nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych.

21.    Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczególnych, zgodnie z właściwością wydziału.
22.    Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych
dla pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz osób zasłużonych dla Miasta.
23.    Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez zobowiązanych do tego pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zarządy miejskich osób prawnych.
24.    Prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
25.    Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych.
26.    Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu do załatwiania w imieniu Burmistrza spraw, w tym decyzji administracyjnych oraz prowadzenie ich rejestru.
27.    Wystawianie poleceń wyjazdu służbowego pracownikom Urzędu oraz ich ewidencja.

28.    Koordynowanie, dokonywanej przez naczelników wydziałów, okresowej oceny pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
29.    Prowadzenie spraw związanych z organizacją w Urzędzie praktyk zawodowych
dla uczniów szkół średnich oraz studentów szkół wyższych.
30.    Prowadzenie spraw w zakresie organizowania staży dla osób bezrobotnych, prac interwencyjnych oraz robót publicznych - współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy.
31.    Realizowanie prac społecznie użytecznych.
32.    Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych oraz organizacją referendum ogólnokrajowego
i lokalnego.
33.    Realizacja polityki zatrudnienia w Urzędzie oraz planowanie i gospodarowanie funduszem płac.
34.    Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek oświatowych i kultury):

1)    organizowanie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;
2)    wykonywanie czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
z pracownikami Urzędu;
3)    wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
4)    prowadzenie spraw związanych z awansowaniem, przeniesieniem i wynagradzaniem pracowników Urzędu;
5)    prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
35.    Przygotowywanie projektów zakresów czynności pracowników Wydziału Organizacyjno-Prawnego.
36.    Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych wyróżnień i nagród oraz udzielaniem kar.
37.    Organizowanie służby przygotowawczej odbywanej przez osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym.
38.    Prowadzenie spraw dotyczących urlopów macierzyńskich, ojcowskich i bezpłatnych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
39.    Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem przez pracowników Urzędu kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych.
40.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników Urzędu, w tym:

1)    prowadzenie ewidencji czasu pracy;
2)    prowadzenie rejestru urlopów wypoczynkowych;
3)    prowadzenie rejestru absencji chorobowej.

41.    Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
42.    Sporządzanie informacji dla PFRON dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.
43.    Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia.
44.    Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.
45.    Zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Urzędu:

1)    gospodarka lokalami biurowymi;
2)    prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia Urzędu w meble, urządzenia techniczne, materiały biurowe;
3)    zapewnienie konserwacji sprzętu biurowego;
4)    zapewnienie informacji wizualnej w budynkach Urzędu;
5)    zapewnienie łączności telekomunikacyjnej;
6)    zapewnienie dostarczania miejscowej korespondencji urzędowej za pośrednictwem gońca;
7)    zapewnienie należytych warunków ochrony dokumentacji archiwalnej.

46.    Prowadzenie magazynu materiałów biurowych.
47.    Prowadzenie dokumentacji inwentarzowej.
48.    Zabezpieczenie budynków i mienia Urzędu.
49.    Prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia w Urzędzie właściwych warunków pracy:

1)    zapewnienie służby BHP i p.poż. oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej;
2)    prowadzenie, przy udziale służby BHP i p.poż., systematycznych kontroli warunków pracy i przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów BHP oraz sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach i wnioskowanie o ich usunięcie;
3)    inicjowanie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)    urządzanie miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi normami.
50.    Obsługa informatyczna Urzędu.
51.    Wdrażanie nowych programów informatycznych.
52.    Administrowanie systemami komputerowymi i bazami danych.
53.    Zabezpieczanie przetwarzanych danych i informacji oraz ochrona danych osobowych.
54.    Archiwizowanie danych.
55.    Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej.
56.    Nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem sprzętu komputerowego oraz rozwojem
i eksploatacją oprogramowania.
57.    Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
58.    Koordynowanie przedsięwzięć informatycznych wydziałów Urzędu.
59.    Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy wydziałami Urzędu.
60.    Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego.
61.    Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania.
62.    Zabezpieczenie obsługi informatycznej wyborów i referendum.
63.    Planowanie oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do obsługi informatycznej Urzędu.
64.    Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych.
65.    Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji:

1)    przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń komisji;
2)    zapewnienie, we współdziałaniu z wydziałami Urzędu, właściwego i terminowego przygotowywania materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji;
3)    powiadamianie naczelników wydziałów oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych o konieczności udziału w posiedzeniach komisji;
4)    protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji;
5)    opracowywanie i gromadzenie dokumentacji z sesji Rady oraz z posiedzeń komisji;
6)    przekazywanie Burmistrzowi uchwał oraz wniosków z sesji Rady i posiedzeń komisji celem zapewnienia ich realizacji;
7)    czuwanie nad informowaniem Rady i komisji o realizacji podjętych uchwał, wniosków i ustaleń;
8)    przygotowywanie, zleconych przez Przewodniczącego Rady, materiałów i projektów uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji;
9)    współpraca z naczelnikami wydziałów w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady oraz ich uzasadnień;

10)    wstępna analiza projektów uchwał Rady oraz ich uzasadnień pod względem: formalno-prawnym i językowym, właściwego układu graficznego, potwierdzona podpisem;
11)    przedkładanie, po dokonanej wstępnej analizie, projektów uchwał Rady do radcy prawnego celem zaopiniowania;
12)    prowadzenie rejestru uchwał Rady;
13)    przesyłanie uchwał Rady do organów nadzoru - Wojewody Lubelskiego
i Regionalnej Izby Obrachunkowej;
14)    prowadzenie rejestru uchwał Rady przeznaczonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego;
15)    przesyłanie drogą elektroniczną uchwał Rady do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego;
16)    prowadzenie, odpowiednio do wskazań Przewodniczącego Rady, spraw związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody.
66.    Prowadzenie rejestrów:
1)    interpelacji i zapytań radnych;
2)    wniosków komisji;
3)    wniosków i postulatów mieszkańców.

67.    Opracowywanie projektów planu pracy Rady i jej komisji oraz przekazywanie przyjętych przez Radę planów wydziałom Urzędu, miejskim jednostkom organizacyjnym i miejskim osobom prawnym.
68.    Udostępnianie uchwał, protokołów i innych dokumentów związanych z wykonywaniem przez Radę zadań publicznych.
69.    Prowadzenie ewidencji składów osobowych Rady, jej komisji oraz klubów radnych, opracowywanie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady informacji, ocen
i wniosków.
70.    Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie pracami Rady.
71.    Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i wyjazdami służbowymi radnych.
72.    Prowadzenie spraw związanych z ochroną prawną radnych oraz udzielanie im pomocy merytorycznej w wykonywaniu przez nich mandatu.
73.    Udzielanie radnym pomocy przy organizacji dyżurów i spotkań z mieszkańcami.
74.    Prowadzenie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.
75.    Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników sądów powszechnych współdziałanie z pełnomocnikiem do spraw wyborów w wykonywaniu zadań związanych z wyborami organów samorządu gminnego.
76.    Obsługa kancelaryjna Miejskiej Komisji Wyborczej, archiwizacja dokumentacji wyborczej, zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.
77.    Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem przez Burmistrza funkcji Zgromadzenia Wspólników w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej.
78.    Pracą Wydziału Organizacyjno-Prawnego kieruje Naczelnik.

Naczelnik Wydziału - Skarbnik Miasta: Anna Woźniak tel. (083) 351-24-73; pok. 110
Księgowość budżetowa: tel. (083)351-24-74; pok. 111
Księgowość podatkowa: tel. (083) 351-24-71; pok. 108
Wymiar podatków: tel. (083) 351-24-70; pok. 107

Kasa: tel. (083) 351-24-72; pok. 109

 

Zakres prowadzonych spraw:

 

   1.    Opracowywanie:
   1)    materiałów planistycznych;
   2)    projektu budżetu miasta wraz z objaśnieniami;
  3)    projektu uchwały budżetowej.

2.    Opracowanie i przekazanie informacji jednostkom podległym do opracowania projektów planów finansowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3.    Przekazywanie informacji jednostkom podległym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji przyjętych do budżetu i wpłat do budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
4.    Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych wydziałów Urzędu oraz jednostek i zakładów budżetowych.
5.    Sporządzanie:

1)    planu finansowego Urzędu oraz dokonywanie zmian w tym planie;
2)    planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych oraz dokonywanie zmian tego planu.

6.    Przyjmowanie i analiza zmian dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych dokonanych na podstawie przekazanych przez Burmistrza uprawnień.
7.    Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
8.    Sporządzanie opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
9.    Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków oraz innymi instytucjami w zakresie planowania budżetu i sprawozdawczości.

10.    Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie miasta.
11.    Przygotowywanie i przekazywanie do Biura Rady Miasta dokumentów w celu uzyskania pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu i finansów, w związku z dokonaniem zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
12.    Monitorowanie długu publicznego budżetu miasta i równowagi budżetu.
13.    Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej według zasad określonych w przepisach szczególnych o:

1)    dochodach budżetowych;
2)    wydatkach budżetowych;
3)    nadwyżce bądź deficycie;
4)    stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
5)    stanie należności;
6)    wykonaniu planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
14.Sporządzanie sprawozdania jednostkowego Urzędu.
15.    Sporządzanie sprawozdania zbiorczego.
16.    Ewidencjonowanie elektroniczne przy użyciu programu komputerowego:

1)    sprawozdań jednostkowych miejskich jednostek organizacyjnych;
2)    sprawozdań z wykonania budżetu miasta.

17.    Czuwanie nad przestrzeganiem realizacji planów finansowych.
18.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta oraz jednostki budżetowej, jaką jest Urząd.
19.    Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.
20.    Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych przez inne podmioty.
21.    Obsługa finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd.
22.    Sporządzanie list płac pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenia i umowę o dzieło.
23.    Przygotowywanie list wypłat diet radnych Miasta.
24.    Prowadzenie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i potrącanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
25.    Przygotowywanie przelewów do ZUS z podziałem należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.
26.    Przedkładanie do ZUS rocznej informacji o wysokości przychodów rencistów i emerytów zatrudnionych w Urzędzie.
27.    Wydawanie na prośbę osób zainteresowanych zaświadczeń o wynagrodzeniach.
28.    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem VAT tj. centralizacją podatku od towarów i usług VAT oraz jednolitym plikiem kontrolnym dla Miasta Radzyń Podlaski, w tym:
1)    prowadzenie rejestrów VAT Miasta Radzyń Podlaski;
2)    przyjmowanie rejestrów oraz deklaracji cząstkowych od jednostek podległych;
3)    centralizacja otrzymanych danych przez wykonanie i przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji zbiorczej VAT 7;
4)    przetworzenie danych otrzymanych z wymienionych jednostek i w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego przesłanie do Ministerstwa Finansów.
29.    Centralizacja VAT obejmuje jednostki budżetowe i Zakład Gospodarki Lokalowej:
1) Urząd Miasta Radzyń Podlaski;
2) Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim;
3) Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim;
4) Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim;
5) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim;
6) Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim;
7) Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych z Zaburzeniami Psychicznymi w Radzyniu Podlaskim;
8) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim;
9) Zakład Gospodarki Lokalowej w Radzyniu Podlaskim;
10) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.
30.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
31.    Rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego.
32.    Bieżąca analiza realizacji budżetu.
32. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
33.    Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu) Urzędu jako jednostki budżetowej.
34.    Sporządzanie łącznego bilansu.
35.    Sporządzanie łącznego rachunku zysków i strat.
36.    Sporządzanie łącznego zestawienia zmian w funduszu.
37.    Sporządzanie, po dokonaniu stosownych wyłączeń i korekt, bilansu skonsolidowanego obejmującego:

1)    bilans z wykonania budżetu;
2)    łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego;
3)    bilanse instytucji kultury;
4)    bilanse jednostek zależnych - spółek miejskich.

38.    Prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej od osób fizycznych.
39.    Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
40.    Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych oraz ich weryfikacja.
41.    Sporządzanie sprawozdań dotyczących wpływów podatkowych, zastosowanych ulg, a także informacji o utraconych dochodach wynikających ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz z tytułu ulg ustawowych i uznaniowych.
42.    Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zakresie spraw Wydziału.
43.    Prowadzenie czynności weryfikacyjnych w zakresie rzetelności składanych deklaracji i informacji podatkowych.
44.    Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, o pomocy de minimis oraz innych.
45.    Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat.
46.    Prawidłowe rozliczanie dokonywanych przez podatników wpłat.
47.    Uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyką.
48.    Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
49.    Prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów podatków i opłat.
50.    Prowadzenie postępowania podatkowego i ewidencji dotyczących podań i odwołań w sprawach zastosowania ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty).
51.    Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
52.    Bieżąca analiza wpływów dochodów budżetowych w stosunku do ustalonego wymiaru i uchwalonego planu budżetu miasta na odpowiednich paragrafach.
53.    Przyjmowanie wniosków oraz faktur w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługującemu producentowi rolnemu oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
54.    Rozliczanie pobieranej opłaty targowej.
55.    Aktualizacja podatników oraz danych dotyczących przedmiotów opodatkowania.
56.    Podawanie do publicznej wiadomości uchwał Rady w sprawie podatków i opłat lokalnych i innych materiałów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
57.    Współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez urzędy skarbowe.
58.    Wydawanie postanowień o zastosowaniu ulgi w spłacie podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych.
59.    Rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.
60.    Obsługa podatników w sprawach podatków i opłat.
61.    Prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej obejmującej jednostki:
1)    Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich;
2)    Gimnazjum nr 2;
3)    Przedszkole Miejskie;
4)    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego;
5)    Szkoła Podstawowa nr 2;
6)    Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych z Zaburzeniami Psychicznymi;
7)    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
8)    Radzyński Ośrodek Kultury;
9)    Miejska Biblioteka Publiczna.
62. Wspólna obsługa finansowo-księgowa obejmuje w szczególności:
1)    opracowywanie na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych i jednostek kultury planów finansowych oraz ich zmian;
2)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami;
3)    prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych;
4)    prowadzenie w jednostkach budżetowych rejestrów VAT oraz deklaracji cząstkowych VAT 7;
5)    naliczanie płac oraz innych należności dla pracowników zatrudnionych w wymienionych jednostkach;
6)    ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w zakresie niezbędnych do sporządzania list płac;
7)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego;
8)    obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych;
9)    obsługa rachunków bankowych;
10)    wycena przeprowadzonej inwentaryzacji na podstawie spisu z natury;
11)    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych;
12)    prowadzenie sprawozdawczości w części objętej zakresem czynności księgowego;
13)    obsługa projektów i programów realizowanych przez wymienione jednostki, współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE.
63.    Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik Miasta przy pomocy Zastępców Skarbnika:
1)    Zastępcy Skarbnika do spraw obsługi księgowej Miasta Radzyń Podlaski;
2)    Zastępcy Skarbnika do spraw wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek wyszczególnionych w ust. 61.

Kompetencje Rady określa Statut Miasta Radzyń Podlaski, który stanowi Załącznik do Uchwały XI/69/2003 Rady Miasta Radzyń Podlaski z  dn. 2 października 2003 r. oraz Ustawa z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Ustawowy skład Rady Miasta Radzyń Podlaski wynosi 15 radnych. Obecnie są nimi:

adamski   bilski   fijalek   mackiewicz   milosz

 Adam Adamski

Przewodniczący

Rady Miasta

   Dariusz Bilski  

 Bogdan Fijałek

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta

  Piotr Mackiewicz   Bartłomiej Miłosz
 min lecyk    pachala    panasiuk    sieromski    skowron
 Bożena Lecyk    Paulina Pachała    Waldemar Panasiuk    Włodzimierz Sieromski  

 Piotr Skowron

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta

 szczygiel    wiater    zajac    zaprzalski    zawada
Mariusz Szczygieł   Karol Wiater   Elżbieta Zając   Jarosław Zaprzalski   Marek Zawada

 

 Przewodniczący Rady Miasta - Adam Adamski przyjmuje interesantów

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 600 016 794

 

KADENCJA 2018-2023

radni 2018 2023

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta - Anna Woźniak

tel.: (083) 351-24-73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sekretarz Miasta - Robert Targoński

tel.: (083) 351-24-62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zastępca Burmistrza - Sławomir Lipski

tel.: (083) 351-24-63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

burmistrz jerzy rebekBurmistrz Miasta - Jerzy Rębek

tel.: (83) 351-24-60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski przyjmuje interesantów w każdy czwartek, po wcześniejszym zapisaniu się w Sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Podczas nieobecności Burmistrza Miasta istnieje możliwość przyjęcia przez Zastępcę Burmistrza Miasta lub Sekretarza Miasta.

 

 

 

 

W dniu 5 września 2014 r., podczas oficjalnej wizyty delegacji samorządu Miasta Radzyń Podlaski w Nowym Tomyślu, została podpisana Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy zawarta pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Gminą Nowy Tomyśl.

Herb Miasta Nowy Tomyśl

Początki współpracy pomiędzy Radzyniem Podlaskim i Nowym Tomyślem w formie nieformalnej zainicjowane zostały przez wizyty delegacji samorządów Gminy Nowy Tomyśl i powiatu nowotomyskiego oraz Miasta Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego, a w okresie wcześniejszym przez przedsiębiorców, zwłaszcza w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji budowy i uruchomienia w 2010 r. w Radzyniu Podlaskim zakładu: Fabryki Narzędzi Chirurgicznych Aesculap - Chifa należącej do koncernu B. Braun.
Z inicjatywą nawiązania współpracy w 2013 r. wystąpili przedstawiciele samorządu Miasta Radzyń Podlaski, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Witold Kowalczyk i Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Radzyń Podlaski Krzysztof Stradczuk, którzy w liście intencyjnym skierowanym do Burmistrza Nowego Tomyśla Henryka Helwinga złożyli propozycję nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Gminą Nowy Tomyśl.
Organy stanowiące obu jednostek podjęły stosowne uchwały, wyrażające wolę nawiązania formalnej współpracy pomiędzy samorządami:
W dniu 7 maja 2014 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr XLIII/245/14 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Nowy Tomyśl. Radni jednogłośnie wyrazili wolę nawiązania współpracy pomiędzy naszymi samorządami.
W dniu 30 maja 2014 r. Rada Miejska w Nowym Tomyślu podjęła Uchwałę Nr XLIII/425/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: nawiązania partnerskiej współpracy z Miastem Radzyń Podlaski.
Nawiązanie formalnej współpracy partnerskiej przyczyni do inicjowania i promocji różnorodnych form wymiany doświadczeń, opartych na zasadach wzajemnej korzyści w obszarach: rozwoju kontaktów gospodarczych, kultury, oświaty, promocji, sportu, turystyki, zdrowia, samorządności, wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania społeczności obu jednostek.
Gmina Nowy Tomyśl to drugi z samorządów partnerskich Miasta Radzyń Podlaski. Pierwszą formalną umowę o współpracy partnerskiej zawarto 13 września 2001 r. z Miastem Egyek (Węgry).
Nowy Tomyśl - miasto w woj. wielkopolskim, w zachodniej jego części, nad rzeką Szarką, w powiecie nowotomyskim, przy osi Warszawa - Poznań - Berlin. Siedziba gminy miejsko - wiejskiej Nowy Tomyśl. Przez gminę przebiega autostrada A2 oraz międzynarodowa linia kolejowa E20. Według danych z 2013 r. miasto Nowy Tomyśl liczyło 15 tys. mieszkańców. Prawa miejskie i nazwę Nowy Tomyśl nadano 8 kwietnia 1786 r. Herb gminy Nowy Tomyśl nawiązuje do herbu szlacheckiego rodziny Szołdrskich, który przedstawia złotą łódź na czerwonym polu. Współczesny herb gminy Nowy Tomyśl przedstawia żółtą, drewnianą łódź, umieszczoną na czerwonej tarczy hiszpańskiej.
Organami władzy są: Rada Miejska w Nowym Tomyślu i Burmistrz Nowego Tomyśla. Siedzibą organów Gminy jest miasto Nowy Tomyśl.
W Nowym Tomyślu i okolicach działa kilka znaczących firm. Jedną z najbardziej znanych jest Fabryka Narzędzi Chirurgicznych „Chifa”, dziś znana pod nazwą „Aesculap Chifa” sp. z o.o., należąca do koncernu B.Braun Melsungen AG. Inne duże firmy to „Top-Tomyśl” (spółdzielnia mleczarska), „Bartex Bartol” (polski importer win), „Phoenix Contact” (zakład wytwarzający produkty i rozwiązania z zakresu elektrotechniki i automatyki przemysłowej).

Oprac. Wydział Promocji i Rozwoju, Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

Radzyń Podlaski jest miastem atrakcyjnym turystycznie, choć wciąż mało znanym i nieodkrytym. O bogatej historii i znaczeniu miasta na przestrzeni dziejów świadczy ilość obiektów zabytkowych, których wartość historyczną i kulturową mogą podziwiać znawcy tematyki oraz turyści. Promocji walorów turystycznych miasta i powiatu służyć ma powołana marka turystyczna: Radzyńska Kraina Serdeczności.

 

zabytki1
Wizytówką miasta jest zespół pałacowo - parkowy z połowy XVIII wieku z bogatą dekoracją rzeźbiarską, najdoskonalszy w Polsce przykład tego typu budowli.
zabytki2 Założenie pałacowo - parkowe w Radzyniu Podlaskim zostało ukształtowane ostatecznie w latach 1750 - 1759 dla gen. artylerii litewskiej, marszałka Trybunału Koronnego Eustachego Potockiego oraz jego małżonki Marii z Kątskich - Potockiej. Architekt królewski Jakub Fontana, będący autorem projektu rozbudowy pałacu, włączył elementy poprzedniej budowli założenia zamkowego do zespołu osiemnastowiecznego. Prawdziwym unikatem są dekoracje rzeźbiarskie zdobiące korpus pałacu i jego skrzydła, autorstwa Jana Chryzostoma Redlera.
   
Zachowany zespół pałacowo - parkowy obejmujący akweny wodne, korpus pałacu ze skrzydłami i wieżami bramnymi, park oraz oranżerię stanowi doskonały przykład rokokowej siedziby magnackiej.
Wzniesiony około 1756 r. budynek oranżerii, według projektu Jakuba Fontany jest doskonałym przykładem architektury rokokowej, uznawana za jedną z najpiękniejszych budowli tego typu w Polsce. Oranżeria położona jest we wschodniej części radzyńskiego zespołu pałacowo - parkowego, wzniesiona na planie prostokąta, fasadą zwrócona na południe. Nad ryzalitem środkowym umieszczona została wspaniała rzeźba przedstawiająca Rydwan Apollina, autorstwa Jana Chryzostoma Redlera. Nad ryzalitami bocznymi grupy rzeźbiarskie przedstawiają putta ustawiające wazony. Fontana w projekcie oranżerii nawiązał do wątków sztuki saskiej i francuskiej, w oryginalny sposób je przetwarzając, stworzył dzieło wybitne, urzekające pięknem i harmonią. Obecnie mieści się w niej Radzyński Ośrodek Kultury.
   
zabytki7
Godnym uwagi jest kościół p.w. Świętej Trójcy ufundowany przez rodzinę Mniszchów w 1641 r. Stanął on na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Kościół posiada bogato wyposażone wnętrze. Na szczególną uwagę zasługują: architektoniczny nagrobek umieszczony w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej, późnorenesansowa ambona, osiemnastowieczny rokokowy ołtarz główny oraz chrzcielnica, obrazy sztalugowe - w większości autorstwa Józefa Buchbindera - zdobiące ołtarze i ściany świątyni. Przylegająca do parkanu dzwonnica - brama została zaprojektowana przez Jakuba Fontanę. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy zajmuje centrum miasta, od ponad trzystu lat stanowi jego serce. Przechodząc obok trudno chociaż nie rzucić okiem nawet zza parkanu - na jego pełną harmonii sylwetkę, górującą nad miastem. A zatrzymując się choć chwilę na modlitwę, nie zadumać się nad tym, jak wielka historia działa się w Radzyniu Podlaskim. I to począwszy od genezy kościoła - polecamy artykuł autorstwa pani Anny Wasak.
Radzyńska świątynia znajduje się na trasie Szlaku Turystycznego "Szlak Renesansu Lubelskiego".
   
Usytuowany przy ul. Sitkowskiego - dawniej "Kozirynek", pałacyk podmiejski zwany "Gubernią", otoczony parkiem stanowi kolejny zabytek miejski. Został wzniesiony przez Potockich w końcu XVIII w. W II połowie XIX w. pałacyk został przebudowany, a w czasie I wojny światowej stał się siedzibą rodową rodziny Szlubowskich. Pałacyk jest prostokątnym, dwukondygnacyjnym, murowanym budynkiem, nakrytym wysokim dachem mansardowym. Pałacyk "Gubernia" to budowla eklektyczna, z elementami barokowymi i neogotyckimi.
Ciekawym architektonicznie budynkiem jest kaplica p.w. Aniołów Stróżów.

Promocji walorów turystycznych miasta i powiatu służyć ma powołana marka turystyczna: Radzyńska Kraina Serdeczności