sesja mNa sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwałę budżetową na 2023 rok. Burmistrz Miasta Jerzy Rębek przedstawił główne założenia budżetu na rok 2023, podkreślając, że są one efektem realnej oceny sytuacji w kraju - po epidemii koronawirusa i wobec trudności wynikających z agresji Rosji na Ukrainę. Podkreślił również, że budżet skonstruowano w sposób bezpieczny, bazując na pewnych danych o możliwych do osiągnięcia dochodach, będących bazą planowanych wydatków.

Rok 2023 w kwestii budżetu w dużej mierze zależał będzie od wsparcia rządowego. W roku 2022 Miasto otrzymało kwotę 2 888 418,57 zł jako rekompensatę wynikającą ze spadku wpływów z podatku dochodowego związanych z obniżeniem podatku od osób fizycznych, które to środki w widoczny sposób umożliwiły realizacje założonych zadań bez zaciągania zobowiązań długoterminowych. Od tych środków zależeć będzie zmniejszenie planowanego deficytu operacyjnego.

Projekt budżetu zakłada łączną kwotę dochodów w wysokości 71 623 981,39 zł, z czego dochody bieżące zaplanowano na 63 409 254 zł, a majątkowe – na 8 214 727,39 zł. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu miasta została określona na kwotę 77 855 450,98 zł, z tego wydatki bieżące mają wynieść 65 412 015,00 zł i majątkowe – 12 443 435,98 zł. Kwota planowanego deficytu to 6 231 469,59 zł. Jako źródła jego pokrycia wskazano przychody pochodzące z kredytu – 3 mln zł, wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 2 531 469,59 oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł.
Deficyt operacyjny zaplanowany został w kwocie 2 002 761,00 zł, co wynika m.in. ze spadku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostu kosztów bieżących dotyczących utrzymanie zarówno miasta jaki i jednostek budżetowych tj, ogrzewania, energii i materiałów.

W zakresie inwestycji zaplanowano kontynuacje zadania „Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim”. Planowane nakłady w 2023 roku - 8 102 912,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa w kwocie 5 674 727,39 zł oraz wkład własny do projektu w podziale na środki z RFIL ( 700 000,00 zł) i środki z budżetu miasta w kwocie 1 728 184,95 zł. Rozpoczęta zostanie „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów” (planowana wartość nakładów w 2023 r: 3 820 523,64, w tym 1 250 000 zł środków zewnętrznych (Polski Ład) i 2 570 523,64 środków własnych. Planowana jest również modernizacja oświetlenia ulicznego dotycząca wymiany nie objętych inwestycją z roku 2021 r lamp energochłonnych na ledowe (300 tys. zł) i rozbudowa monitoringu miejskiego (100 tys. środków własnych). Ponadto w planie jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta (19 459,35 zł) oraz założenie instalacji alarmowej budynku UM (100 000 zł) i wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL (540,65 zł).