konkurs mosirMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza konkurs na opracowanie logo, które będzie ono miało zastosowanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, grafice komputerowej, publikacjach prasowych, albumach itd.

Masz pomysł na logo dla MOSiR? Ten konkurs jest właśnie dla ciebie. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu. Szersze informacje oraz wymagane załącziki do pobrania na stronie ośrodkawww.mosir-radzyn.pl

  

 

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RADZYNIU PODLASKIM


I. Informacje ogólne
1. Organizatorami Konkursu są:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim
- Miasto Radzyń Podlaski
2. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo promującego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim.
3. Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być osoby fizyczne i prawne
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
II. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim. Będzie ono miało zastosowanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, grafice komputerowej, publikacjach prasowych, albumach itd.
2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i nawiązywać do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Oprócz elementu graficznego projekt powinien zawierać nazwę MOSiR Radzyń Podlaski lub Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim.
III. Warunki uczestnictwa
1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia
2. Złożą pisemne oświadczenia: - karta zgłoszenia oraz oświadczenie, ze uczestnik nie narusza praw osób trzecich, szczególnie praw autorskich do projektu (załącznik nr 1)
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora całości praw do projektu (załącznik nr 2)
- zgoda (w przypadku osób fizycznych) na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 3)
3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenia, o których mowa w puncie 2, składają rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 4)
4. Wyłonione podczas Konkursu logo staje się własnością Organizatora.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt logo należy składać w następujących formatach
- kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4
- na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD w formacie jpg i pdf
2. Prace konkursowe oraz dane kontaktowe uczestników powinny znajdować się w kopercie z napisem Konkurs na projekt graficzny logo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w sekretariacie MOSiR lub wysłać pocztą na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 21-300 Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 a do dnia 15 grudnia 2015 godz. 15.00
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
VI. Zasady przyznawania nagród
1. Wyboru laureata konkursu dokona Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim.
2. Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator skontaktuje się z autorem zwycięskiej pracy w celu ustalenia sposobu przekazania pracy w odpowiednich formatach.
3. Dla zwycięskiego projektu przewidziana jest nagroda w postaci karnetu na pływalnię „Aqua-Miś” o wartości 400 złotych oraz pamiątkowej statuetki.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłonienia najlepszej pracy.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Planowana data ogłoszenia wyniku Konkursu – 4 stycznia 2016
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim.
4. Prace, których autorzy nie zostaną nagrodzeni, będą do odbioru w sekretariacie MOSiRu do końca stycznia 2016. Po tym terminie prace te zostaną zniszczone.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie.