solaryMiesiąc przed przewidywanym terminem, 4 września, została zakończona instalacja solarów w ramach projektu „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim”, którego liderem jest Miasto Radzyń Podlaski. - Mimo piętrzących się trudności i wątpliwości co do sposobu realizacji inwestycji, projekt udało się bezpiecznie doprowadzić do końca - informuje burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek.

Sytuacja była dramatyczna. Koszty dla miasta mogły być ogromne!
A było o co się niepokoić! Zagrożenie polegało na tym, że w przypadku niewywiązania się z realizacji w przewidywanym terminie (do 15 czerwca 2015 r.), jaki został wyznaczony w pierwszej umowie podpisanej przez ówczesnego burmistrza Witolda Kowalczyka 15 maja 2014 r., przepadłyby dotacje i Miasto Radzyń Podlaski jako lider programu musiałoby zapłacić ok. 7 tys. zł za każdy zainstalowany kolektor słoneczny solarną na terenie powiatu. Projekt zakładał montaż tysiąca solarów.
Sytuacja zastana w grudniu 2014 roku przez nowe władze Radzynia była dramatyczna: na planowanych do zrealizowania w 2014 roku 786 solarów, do połowy lutego 2015 r. zgłoszono łącznie do odbioru 182 instalacje, a odebrano tylko 123. A więc przez 9 miesięcy w odniesieniu do odebranych instalacji projekt został zrealizowany w zaledwie 12,3%. W ciągu pozostałych czterech miesięcy, w tym dwóch zimowych, trzeba było wykonać resztę (87,7%) z 1000 zaplanowanych instalacji. Tymczasem okazało się, że wykonawca – firma RAPID ma poważne problemy finansowe: w lutym komornik sądowy przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Żoliborz przesłał do Urzędu Miasta pismo o zajęciu wierzytelności firmy.

Odstąpienie od umowy z RAPID-em

Jednocześnie nowe władze miasta miały związane ręce. W listopadzie 2014 r., w sytuacji, gdy realizacja projektu była ewidentnie zagrożona, były burmistrz Witold Kowalczyk podpisał aneks do umowy, uniemożliwiający jakąkolwiek interwencję do końca stycznia 2015 roku. Umowa z wykonawcą przewidywała możliwość odstąpienia od niej, ale dopiero w przypadku, kiedy opóźnienia w realizacji przekroczą 30 dni ponad przyjęty termin w harmonogramie. W związku z tym zdecydowane działania mogły zostać podjęte dopiero po 30 stycznia 2015 r.:
Po rozeznaniu sytuacji i upłynięciu tego terminu burmistrz podjął dramatyczną decyzję odstąpienia od umowy z RAPID-em (podobne decyzje w tym czasie podjęły samorządy Biłgoraja i Terespola współpracujące z tą firmą) i wraz z pracownikami Urzędu Miasta rozpoczął walkę z czasem.
Tymczasem rozpętała się burza medialna, kwestionowano posunięcie burmistrza, dążono do skonfliktowania uczestników programu... Władze miasta jednak robiły swoje.

Droga do nowego otwarcia

Na początku marca odbyły spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim oraz Dariuszem Królem - Dyrektorem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku ustaleń termin realizacji programu został przedłużony do końca października, a rozliczenia projektu - do końca listopada. Postawiony został warunek comiesięcznego raportowania stopnia realizacji projektu.
Zanim można było ruszyć z nowym otwarciem, trzeba było wykonać szereg prac. Rozpoczęto od inwentaryzacji solarów na terenie wszystkich gmin powiatu, sformułowana została nowa umowa z przyszłym wykonawcą, której celem było odbiurokratyzowanie i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcy. Udało się – nie bez trudności - dojść do porozumienia z wójtami gmin uczestniczących w projekcie. Większość z nich miała wprawdzie szereg wątpliwości, jednak ostatecznie wszyscy włączyli się czynnie w realizację przedsięwzięcia.

Projekt ruszył jak burza!

Na początku kwietnia ogłoszony został przetarg na wykonanie II etapu projektu. 6 maja został wyłoniony nowy wykonawca. Przetarg na wykonanie instalacji 685 kolektorów słonecznych wygrała firma ANTINUS Sp. z o.o. ze Skierniewic, która przedstawiła ofertę w najniższej cenie (6 602 557,53 zł) i jednocześnie zobowiązała się do wykonania zadania w terminie do 2 października. Oferta był droższa o ok. 700 tys. zł od planowanych na ten cel środków. Okazało się, że za poprzednie pieniądze nie dało się programu zrealizować, świadczy o tym również fakt, że ceny podane przez oferentów startujących w przetargu były bardzo zbliżone.
Tym razem prace poszły jak burza. Do 30 czerwca br. firma zamontowała ponad 200 instalacji – podczas gdy zgodnie z umową zobowiązana była do wykonania minimum 50 instalacji. W sierpniu Spółka ANTINUS wygrała przetarg na montaż 10 instalacji rozpoczętych i niezakończonych przez PPUH RAPID na terenie Gminy Borki (tzw. III etap), gdzie montaż został przerwany na skutek odstąpienia od umowy, z terminem wykonania do 30 października 2015 r. Prace instalacyjne wszystkich solarów w ramach II i III etapu realizacji projektu zakończone zostały 4 września. W momencie zamykania numeru kończył się proces odbioru instalacji.
Warto podkreślić, że całość projektu była realizowana wyłącznie przez burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i wyłącznie na nich spoczywał ciężar odpowiedzialności za całość. Żadna z gmin uczestniczących w programie nie oddelegowała do projektu żadnej osoby. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy pozostaje satysfakcja, że się udało.

Miasto nie dopłaci bajońskich sum

Program został ocalony, mieszkańcy Radzynia i gmin uczestniczących w programie mają zainstalowane solary, korzystają z ich dobrodziejstwa. Miasto nie dopłaci do nich bajońskich sum.
Kilka problemów pozostaje jeszcze do rozwiązania. Jeden z nich to trudności w rozliczeniu zakresu prac zrealizowanych przez PPUH RAPID Spółka z o.o., w związku z tym, że firma jest w stanie upadłości likwidacyjnej. Podwykonawcy wystąpili do Miasta Radzyń Podlaski z roszczeniami bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia. Pieniądze na zaspokojenie roszczeń podwykonawców są zarezerwowane, ale wszystkie działania w tym zakresie muszą być i są podejmowane w uzgodnieniu z syndykiem masy upadłości. Aktualnie z syndykiem dokonywane są rozliczenia finansowe montażu 99 instalacji odebranych przed odstąpieniem od umowy. Kolejny etap to uzgodnienie wyceny instalacji zinwentaryzowanych na dzień odstąpienia od umowy.
O postępie w rozwiązywaniu tych tematów będziemy naszych Czytelników informować na bieżąco.