Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 22 Marzec 2017    |    Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału - Skarbnik Miasta: Anna Woźniak tel. (083)351-24-73; pok. 110
Księgowość budżetowa: tel. (083)351-24-74; pok. 111
Księgowość podatkowa: tel. (083) 351-24-71; pok. 108
Wymiar podatków: tel. (083) 351-24-70; pok. 107

Kasa: tel. (083) 351-24-72; pok. 109

Zakres prowadzonych spraw:

1.Opracowywanie :
1)materiałów planistycznych,
2)projektu budżetu miasta wraz z objaśnieniami,
3)projektu uchwały budżetowej.
2.Opracowanie i przekazanie informacji jednostkom podległym do opracowania projektów planów finansowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3.Przekazywanie informacji jednostkom podległym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji przyjętych do budżetu i wpłat do budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
4.Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych wydziałów Urzędu oraz jednostek i zakładów budżetowych.
5.Sporządzanie :
1)planu finansowego Urzędu oraz dokonywanie zmian w tym planie;
2)planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych oraz dokonywanie zmian tego planu.
6.Przyjmowanie i analiza zmian dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych dokonanych na podstawie przekazanych przez Burmistrza uprawnień.
7.Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
8.Sporządzanie opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
9.Współpraca z Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami w zakresie planowania  budżetu oraz sprawozdawczości.
10.Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie miasta.
11.Przygotowywanie i przekazywanie do Biura Rady Miasta dokumentów w celu uzyskania pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu i finansów, w związku z dokonaniem zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
12. Monitorowanie długu publicznego budżetu miasta i równowagi budżetu.
13. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej według zasad określonych w przepisach szczególnych o:
1)dochodach budżetowych;
2)wydatkach budżetowych;
3)nadwyżce bądź deficycie;
4)stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
5)stanie należności;
6) wykonaniu planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
14.Sporządzanie sprawozdania jednostkowego Urzędu.
15.Sporządzanie sprawozdania zbiorczego.
16.Ewidencjonowanie elektroniczne przy użyciu programu komputerowego :
1)sprawozdań jednostkowych miejskich jednostek organizacyjnych,
2)sprawozdań z wykonania budżetu miasta.
17.Czuwanie nad przestrzeganiem realizacji planów finansowych.
18.Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta oraz jednostki budżetowej jaką jest Urząd.
19.Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.
20.Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych przez inne podmioty.
21.Obsługa finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd.
22.Sporządzanie list płac pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenia i umowę o dzieło.
23.Przygotowywanie list wypłat diet radnych Miasta.
24.Prowadzenie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i potrącanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
25.Przygotowywanie  przelewów  do  ZUS  z  podziałem  należności  z  tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.
26.Przedkładanie do ZUS rocznej informacji o wysokości przychodów rencistów i emerytów zatrudnionych w Urzędzie.
27.Wydawanie na prośbę osób zainteresowanych zaświadczeń o wynagrodzeniach.
28.Dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.   
29.Prowadzenie ewidencji środków trwałych.trwałych.
30.Rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego  i obrotowego.
31.Bieżąca analiza realizacji budżetu.
32 Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
33.Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu) Urzędu jako jednostki budżetowej.
34.Sporządzanie łącznego bilansu.
35.Sporządzanie łącznego rachunku zysków i strat.
36.Sporządzanie łącznego zestawienia zmian w funduszu.
37.Sporządzanie, po dokonaniu stosownych wyłączeń i korekt, bilansu skonsolidowanego obejmującego :
 1) bilans z wykonania budżetu;
 2) łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego;
 3) bilanse instytucji kultury;
 4) bilanse jednostek zależnych – spółek miejskich.
38.Prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej od osób fizycznych.
39.Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
40.Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych oraz ich weryfikacja.
41.Sporządzanie sprawozdań dotyczących wpływów podatkowych, zastosowanych ulg, a także informacji o utraconych dochodach wynikających ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz z tytułu ulg ustawowych i uznaniowych.
42.Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zakresie spraw Wydziału.
43.Prowadzenie czynności weryfikacyjnych w zakresie rzetelności składanych deklaracji   i informacji podatkowych.
44. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, o pomocy de minimis oraz innych.
45.Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat.
46.Prawidłowe rozliczanie dokonywanych przez podatników wpłat.
47.Uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyką.
48.Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych .
49.Prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów podatków i opłat.
50.Prowadzenie postępowania podatkowego i ewidencji dotyczących podań i odwołań w sprawach zastosowania ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty).
51.Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
52.Bieżąca analiza wpływów dochodów budżetowych w stosunku do ustalonego wymiaru i uchwalonego planu budżetu miasta na odpowiednich paragrafach.
53.Przyjmowanie wniosków oraz faktur w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługującemu producentowi rolnemu oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
54.Rozliczanie pobieranej opłaty targowej.
55.Aktualizacja  podatników oraz danych dotyczących przedmiotów opodatkowania.
56.Podawanie do publicznej wiadomości uchwał Rady w sprawie podatków i opłat lokalnych i innych materiałów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
57.Współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez urzędy skarbowe.
58.Wydawanie postanowień o zastosowaniu ulgi w spłacie podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno - prawnych.
59.Rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.
60.Obsługa podatników w sprawach podatków i opłat.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Radzyńskie Spotkania z Teatrem

24 marzec 2017 19:00 - 26 marzec 2017 21:00

Koncert w PSM - Katarzyna Kopiejek

27 marzec 2017 17:30

Koncert Jana Kondraka

01 kwiecień 2017 19:00

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

REWITALIZACJA MIASTA